Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Hosppune 18-24

Iyyooba 28-32

Hosppune 18-24
 • Mazamure 17nne Woosaa

 • Liqambbaree Koyro Haasayiyoobaa (3 daq. woy sima)

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

 • Xoossawu Ammanettidi Deˈiyoogan Iyyoobi Loˈˈo Leemiso”: (10 daq.)

  • Iyy 31:1—Iyyoobi ba ayfiyaara “maachchaa” maacettiis (w15 6/15 16 ¶13; w15 1/15 25 ¶10)

  • Iyy 31:13-15—Iyyoobi ba huuphiyaa kawushshiya, suure pirddiyaanne haratuyyo qoppiya asa (w10 11/1 30 ¶8-9)

  • Iyy 31:16-25—Iyyoobi hiyyeesatuyyo kehiya asa (w10 11/1 30 ¶10-11)

 • Ayyaanaaban Alˈˈobaa Pilggiyoogaa: (8 daq.)

  • Iyy 32:2—Iyyoobi “Xoossaa xillo giyoogaa aggidi, bana xillo” oottidoy ayba ogiyaanee? (w15 10/1 12 ¶2; it-1-E 606 ¶5)

  • Iyy 32:8, 9—Eelihu i odiyoobaa siyiya asaappe yelaga gidikkokka etayyo yootana danddayiyaabadan qoppidoy aybissee? (w06-AM 3/15 16 ¶1; it-2-E 549 ¶6)

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe Yihoowabaa ay tamaariyaanaa?

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe taani haggaazuwan goˈettana danddayiyoobay aybee?

 • Geeshsha Maxaafaa Nibaabee: Iyy 30:24–31:14 (4 daq. woy sima)

MINNADA HAGGAAZA

 • Koyro Haasayissiyo Wode: g16.2 12-13—Zaaretta oychanawu maaddiyaabaa ootta. (2 daq. woy sima)

 • Zaaretti Oychiyo Wode: g16.2 12-13—Hara wode oychanawu maaddiyaabaa ootta. (4 daq. woy sima)

 • Geeshsha Maxaafaa Xannaˈissiyo Wode: bh 148 ¶8-9 (6 daq. woy sima)

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

 • Mazamure 48

 • Yihoowawu Ammanettidi Deˈidaageetu Leemisuwaappe Tamaara (1PHe 5:9): (15 daq.) Tobbiyoogaa. Haarold Kinga: Qashuwan Ammanettidi Takkiis giyo biiduwaa bessa. Yaatidi, kaallidi deˈiya oyshata tobbite: Ishaa Kingi qasho keettan deˈiiddi ayyaanaaban waanidi minnidi deˈidee? Kawotettaa mazamuriyaa yexxiyoogee keehi metiya wodiyan genccanawu waati maaddii? Ishaa Kingi ammanettidi deˈidoogee neeni ay oottanaadan denttettidee?

 • Gubaaˈiyaa Geeshsha Maxaafaa Xinaatiyaa: ia shem. 13 ¶13-25, sinttaa 114n deˈiya zaaretuwaa (30 daq.)

 • Zaaretti Simmidi Kaalliya Saaminttaagaa Erissiyoogaa (3 daq.)

 • Mazamure 54nne Woosaa