Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Kiristtaanetu De'uwaanne Haggaazuwaa–Xanna'iyo Xuufiyaa  |  April 2016

 XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA | IYYOOBA 21-27

Iyyoobi Bala Qofaa Eqettiis

Iyyoobi Bala Qofaa Eqettiis

Seexaanay ha wodiyan Yihoowa ashkkarata hidootaa qanxxissanawu worddobaa yootees. Seexaanay yootiyo worddoy Yihoowa xeelaappe dummatiyoogaa Iyyooba maxaafay qonccissiyoobaa akeekite. Yihooway intteyyo qoppiyoogaa bessiya hara xiqiseta xaafite.

SEEXAANAY ODIYO WORDDUWAA

YIHOOWAY WAATI XEELLII?

Xoossay ba ashkkarati oottanaadan koyiyoobay danddayettennaba gidiyo gishshawu, eti oottiyooba aybanne i kallenna. Ay meretinne a ufayssana danddayenna (Iyy 4:18; 25:5)

Yihooway nuuni oottiyo guuttabaakka nashshees (Iyy 36:5)

Asi Xoossaa goˈˈenna (Iyy 22:2)

Nuuni ammanettidi oottiyoobaa Yihooway ekkees; qassi nuna anjjees (Iyy 33:26; 36:11)

Neeni xillo gidiyoogan Xoossawu aybinne siyettenna (Iyy 22:3)

Yihooway xillota naagees (Iyy 36:7)