Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

Haggaazuwan Kaseegaappe Qara Gidiyoogaa—Zaaretti Oychiyoogaa

Haggaazuwan Kaseegaappe Qara Gidiyoogaa—Zaaretti Oychiyoogaa

HEGEE KEEHI KOSHSHIYOY AYBISSEE? Kawotettaa mishiraachuwaa siyidi, hegaabaa gujjidi eranawu dosiya daroti Xoossaabaa tumaa eranawu koyiyaageeta. (Isi 55:6) Nuuni eta loytti tamaarissanawu, etakko zaari zaaridi baana koshshees. Asaa metoy dumma dumma gidiyo gishshawu, nuuni eta koshshaa denttettiyo ogeekka dummatees. SHin nuuni loytti giigettikko, qassi Geeshsha Maxaafaa xinaatiyaa doomissanawu halchidi ubba wode zaaretti oychikko loˈˈo ayfiyaa demmana.

WAATANA DANDDAYIYOO?

  • Sohuwaara woy guutta gallassappe guyyiyan zaaretta oychanawu mala.—Maa 13:19

  • Pashkkanne asa bonchiyaagaa gida. Siiquwan haasayissanawu mala

  • Loytta sarotiyoogan doomma. Izaawa a sunttan xeesa. Neeni zaaretta yiido gaasuwaa, geella a oyshaa zaaranawu, ooratta maxeetiyaa immanawu, nu websaytiyaa bessanawu, biiduwaa bessanawu woy Geeshsha Maxaafaa waati xannaˈiyaakko bessanawu yiidoogaa yoota. I eranawu koyiyo harabay deˈikko, hegaabaa haasaya.—Pili 2:4

  • Geeshsha Maxaafaa qofaa yootiyoogan woy xuufiyaa immiyoogan a wozanan zerettida tumaa haattaa ushsha. (1Qor 3:6) Aara loytta dabbotanawu mala

  • Hara wode yaada oychanawu hanotaa giigissa