Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Kiristtaanetu De'uwaanne Haggaazuwaa–Xanna'iyo Xuufiyaa  |  Hidaare 2017

 XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA | AMOXA 1-9

‘Yihoowa Koyite; Intte Deˈuwan Deˈana’

‘Yihoowa Koyite; Intte Deˈuwan Deˈana’

5:6, 14, 15

Yihoowa koyiyoogaa giyoogee woygiyoogee?

  • Ubbatoo Yihoowabaa tamaariyoogaanne i kessido maaraadan deˈiyoogaa giyoogaa

Israaˈeelati Yihoowa koyiyoogaa aggido wode hanidabay aybee?

  • Eti ‘iitabaa ixxiyoogaanne loˈˈobaa dosiyoogaa’ aggidosona

  • Banttana ufayssiyaabaa xalla qoppidosona

  • Eti Yihoowa kaaletuwaa sheneho giidosona

Yihooway nuuni a koyanaadan maaddiyaabaa ay oottidee?