Yihooway ba Qaalan ammanettida asatu taarikiyaa xaafissidoy nuna goˈˈiyaabaa tamaarissanaassa. (Roo 15:4) Yoonaasa maxaafaappe ay tamaaradii? So Asaa Goynuwaa: Yoonaasa—Yihoowaagaadan Maariyaageeta Gidite giyo biiduwaa beˈidi, kaallidi deˈiya oyshata zaarite:

  • Biiduwan beˈido, aassiya heezzata gakkida paacee aybee?

  • Nuuni seerettikko woy haggaazo maataappe wodhikko Yoonaasa maxaafaappe minttettiyaabaa ay demmiyoo? (1Sam 16:7; Yona 3:1, 2)

  • Yoonaasa taarikee nu haggaazo moottaa xeelliyaagan nuussi loˈˈo xeelay deˈanaadan waati maaddii? (Yona 4:11; Maa 5:7)

  • Nuuni wolqqaama sahuwaa sahettiyo wode Yoonaasa taarikee waati minttettana danddayii? (Yona 2:1, 2, 7, 9)

  • Geeshsha Maxaafaa nabbabiyoogaanne wotti denttidi qoppiyoogaa goˈˈaa xeelliyaagan ha biiduwaappe ay tamaaradii?