Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Kiristtaanetu De'uwaanne Haggaazuwaa–Xanna'iyo Xuufiyaa  |  Hidaare 2017

 XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA | ABDDIYYU 1–YOONAASA 4

Intte Mooruwaappe Tamaarite

Intte Mooruwaappe Tamaarite

Yoonaasa taarikee nuuni mooriyo wode Yihooway nunan hidootaa qanxxennaagaa bessees. SHin i nuuni nu mooruwaappe tamaaranaadaaninne laamettanaadan koyees.

Yona 1:3

Yihooway azazido wode Yoonaasi oottido balabay aybee?

Yona 2:1-10

Yoonaasi woossidobay aybee, qassi Yihooway waati zaaridee?

Yona 3:1-3

Yoonaasi ba mooruwaappe tamaaridoogaa waati bessidee?