Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Kiristtaanetu De'uwaanne Haggaazuwaa–Xanna'iyo Xuufiyaa  |  Hidaare 2017

 KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

Intte Hanotay Laamettiyo Wode Ayyaanaaban Beegottidi Deˈite

Intte Hanotay Laamettiyo Wode Ayyaanaaban Beegottidi Deˈite

Laamee awudenne, ubba qassi ha wurssetta gallassan attennaba. (1Qor 7:31) Laamee nuuni kasetidi qoppidoba gidin aggin, loˈˈo gidin iita gidin, hegee nuuni kaseegaadan goynnennaadan diggana woy Yihoowaara deˈiya dabbotaa shugissana danddayees. Nu deˈuwan issi issibay laamettiyo wode ayyaanaaban minnidi deˈanawu nuna aybi maaddanee? Harasaa Biikkokka Ayyaanaaban Minnidi Deˈiyoogaa giyo biiduwaa beˈite; yaatidi, kaallidi deˈiya oyshata zaarite:

  • Issi ishay aawaa woygi zoridee?

  • He soo asaa hanotay Maatiyoosa 7:25y yootiyoogaa mala gididoy aybiinee?

  • He soo asay hara heeri baanawu waati halchidee, qassi hegee eta waati maaddidee?

  • He soo asay gubaaˈiyaaranne haggaazo moottaara gayttida laamiyaa meezetanaadan maaddidabay aybee?

Mata wode ta deˈuwan laamettida gitabaa:

Ha biiduwan qonccida maaraa waatada oosuwan peeshshana danddayiyaanaa?