Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Kiristtaanetu De'uwaanne Haggaazuwaa–Xanna'iyo Xuufiyaa  |  Hidaare 2017

 XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA | NAAHOOMA 1–IMBBAAQOOMA 3

Ayyaanaaban Beegottidi Deˈite

Ayyaanaaban Beegottidi Deˈite

Imb 1:5, 6

He wode Yihuday Baabiloonetun xayanaba waayi milatana. Yihuday wolqqaama gidida Gibxxen ammanettees. Kaladaaweti Gibxxetuppe wolqqaamokkona; wolqqaamiyoonaa? Qassi, Yihooway Yerusalaame katamaanne yan deˈiya beeta maqidasiyaa bashshawu aatti immana giidi daro Ayhudati qoppibookkona. Gidikkokka, he hiraagay polettana; qassi Imbbaaqoomi ayyaanaaban beegottidi deˈiyoogan hegaa hidootan naagana koshshiis.

Ha alamiyaa wurssettay keehi matidoogaa taani ammanettanaadan oottiyaabay aybee?

Taani ayyaanaaban waana beegotta deˈana danddayiyaanaa?