• Mazamure 129⁠nne Woosaa

 • Liqambbaree Koyro Haasayiyoobaa (3 daq. woy sima)

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

 • Ayyaanaaban Beegottidi Deˈite”: (10 daq.)

  • [Naahooma Erissuwaa giyo biiduwaa bessa.]

  • [Imbbaaqooma Erissuwaa giyo biiduwaa bessa.]

  • Imb 2:1-4—Matan yiya Yihoowa pirdda gallassaappe attanawu, nuuni hegaa ‘naagana’ bessees (w07-AM 11/15 10 ¶4-6)

 • Ayyaanaaban Alˈˈobaa Pilggiyoogaa: (8 daq.)

  • Naho 1:8; 2:6—Nanawe muleera waani xayidee? (w07-AM 11/15 9 ¶2)

  • Imb 3:17-19—Armmageedoona olaappe kasenne he olaa wodiyan nuna metiyaabay deˈana danddayikkokka, nuuni ay ammanettana danddayiyoo? (w07-AM 11/15 10 ¶11)

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe Yihoowabaa ay tamaaradii?

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe ayyaanaaban alˈˈo gidida harabaa ay akeekadii?

 • Geeshsha Maxaafaa Nibaabee: (4 daq. woy sima) Imb 2:15–3:6

MINNADA HAGGAAZA

 • Koyro Haasayissiyo Wode: (2 daq. woy sima) hf—Zaarettada oychanawu maaddiyaabaa ootta.

 • Zaaretti Oychiyo Wode: (4 daq. woy sima) hf—Ha broshuree izaawussi kase imettiis. Zaarettada oycha.

 • Haasayaa: (6 daq. woy sima) w16.03 23-25—Huuphe Yohuwaa: Ne Gubaaˈiyan Maaddana Danddayay?

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA