Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Kiristtaanetu De'uwaanne Haggaazuwaa–Xanna'iyo Xuufiyaa  |  Hidaare 2017

 XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA | MIKIYAASA 1-7

Yihooway Nuuppe Koyiyoobay Aybee?

Yihooway Nuuppe Koyiyoobay Aybee?

6:6-8

Yihooway nu abbiyaa erees; qassi nuuni oottana danddayiyoobaappe bolla gididabaa oottanaadan mule koyenna. Xoossaa xeelan, nu ishanttuura dabbotan deˈiyoogee tumu goynuwan keehi koshshiyaaba. Nuuni Yihooway nu yarshshuwaa ekkanaadan koyikko, nu ishantta siiqananne bonchana koshshees.