Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Jorjiyaa biittan So Asaa Ufayssaa giyo brooshuriyaa immoosona

KIRISTTAANETU DE'UWAANNE HAGGAAZUWAA–XANNA'IYO XUUFIYAA Hidaare 2017

Asaa Haasayissanawu Maaddiyaabaa

Wochiyo Keelaa, qassi Xoossaa sunttaa xeelliyaagan tumaa tamaarissanawu asaa haasayissanawu maaddiyaabaa. Leemisuwaa kaallada, neeni haasayissanawu qoppidobaa xaafa.

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

‘Yihoowa Koyite; Intte Deˈuwan Deˈana’

Xoossaa koyiyoogaa giyoogee woygiyoogee? Yihoowa koyennan aggida Israaˈeelatuppe ay tamaariyoo?

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

Haggaazuwan Kaseegaappe Qara Gidiyoogaa—Zaaretti Oychiyoogaa

Waatada loytta zaaretta oychana danddayay? Gujjidi eranaadan a wozanaa denttetta, zaarettada oychiyo paydo ubban issibaa oottanawu mala, qassi ne halchidobaa dogoppa.

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

Intte Mooruwaappe Tamaarite

Yoonaasa taarikee nuuni mooriyo wode Yihooway nunan hidootaa qanxxennaagaa bessees; shin i nuuni nu mooruwaappe tamaaranaadan koyees.

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

Yoonaasa Maxaafaappe Tamaariyoobaa

Yoonaasi ba deˈuwan beˈidobaa nuuni wotti denttidi qoppiyoogee hidootaa qanxxissiyaabay gakkiyo wode genccanaadan, haggaazuwaabaa balabaa qoppiyoogaa agganaadaaninne woosan minnanaadan maaddees.

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

Yihooway Nuuppe Koyiyoobay Aybee?

Ayyaanaaban nuussi isha gididaageetuura nuuyyo deˈiya dabbotay nu goynuwaara waani gayttii?

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

Ayyaanaaban Beegottidi Deˈite

Yihuday Baabiloonetun xayanaba waayi milatana. Gidikkokka, he hiraagay polettana; qassi Imbbaaqoomi ayyaanaaban beegottidi deˈiyoogan hegaa hidootan naagana koshshiis.

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

Intte Hanotay Laamettiyo Wode Ayyaanaaban Beegottidi Deˈite

Nu deˈuwan laamettiyaabay nuuni kaseegaadan goynnennaadan diggana haniyo woy Yihoowaara deˈiya nu dabbotaa shugissana haniyo wode ayyaanaaban minnidi deˈanawu nuna aybi maaddanee?