Leemiso shemppo 31 Kawuwaa Limuˈeela aayyiyaa a zoridobaa yootees. A yootido eratetta zoree i wozannaama machiyaa ay mala asakko eranaadan maaddiis.

Wozannaama machiyaa ammanettiyaaro

31:10-12

  • A ba azinawu haarettiyaaba gidikkokka, so asaara gayttidaban maaddiyaabaa yootawusu

  • I azinay a eratettan kuuyanaagaa erees; qassi a kuuyiyo ubbabawu oychanaadan koyenna

Wozannaama machiyaa mino oosancha

31:13-27

  • A miishshaa coo kessenna gishshawu i so asay loˈˈo qumaa mees, qassi bonchissiya loˈˈo maayuwaa maayees

  • A ba soo asawu gallassinne qammi minnada oottawusu

Wozannaama machiyaa ayyaanaaban tishsha

31:30

  • A Xoossaa yayyawusu; qassi a dabbo gidida deˈuwusu