Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Kiristtaanetu De'uwaanne Haggaazuwaa–Xanna'iyo Xuufiyaa  |  November 2016

 KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

Yelagatoo—‘Aaho Penggiyaara’ Gelanawu Takkoppite

Yelagatoo—‘Aaho Penggiyaara’ Gelanawu Takkoppite

Ha iita alamiyan, cimatettay kaalettiyo “metiya gallassati” nuna biron gakkibeenna gishshawu, ubbatoo yelaga gididi deˈana giidi qoppana danddayoos. (Era 12:1) Neeni yelaga gidikko, kumetta wodiyaa haggaaziyoogaa gujjin, ayyaanaaban darobaa oottanawu halchana danddayiyoogaa qoppa eray?

Yelagatu bollikka ‘qoppennan gayttiyaabaynne wodee oottiyoobay’ gakkana danddayees. (Era 9:11) “Wontto intte de7oi ai hananaakkonne erekketa.” (Yaaq 4:14) Hegaa gishshawu, ayyaanaabaa oosuwaa oottana danddayiiddi aggoppite. “Oosoi kumido aaho penggee” dooya deˈiyo wode geli bayite. (1Qor 16:9) Yaatikko, aynne zilˈˈettekketa.

Ayyaanaaban halchana danddayiyo amaridabaa:

  • Hara qaalan markkattiyoogaa

  • Aqinye gididi haggaaziyoogaa

  • Ayyaanaabaa tamaariyo timirtte keettan tamaariyoogaa

  • Kawotettaa Addaraashaanne hegaa malabaa keexxiyoogaa

  • Beeteele oosuwaa

  • Woradaa xomoosiyoogaa

Ta Halchiyoobaa: