Ha iita alamiyan, cimatettay kaalettiyo “metiya gallassati” nuna biron gakkibeenna gishshawu, ubbatoo yelaga gididi deˈana giidi qoppana danddayoos. (Era 12:1) Neeni yelaga gidikko, kumetta wodiyaa haggaaziyoogaa gujjin, ayyaanaaban darobaa oottanawu halchana danddayiyoogaa qoppa eray?

Yelagatu bollikka ‘qoppennan gayttiyaabaynne wodee oottiyoobay’ gakkana danddayees. (Era 9:11) “Wontto intte de7oi ai hananaakkonne erekketa.” (Yaaq 4:14) Hegaa gishshawu, ayyaanaabaa oosuwaa oottana danddayiiddi aggoppite. “Oosoi kumido aaho penggee” dooya deˈiyo wode geli bayite. (1Qor 16:9) Yaatikko, aynne zilˈˈettekketa.

Ayyaanaaban halchana danddayiyo amaridabaa:

  • Hara qaalan markkattiyoogaa

  • Aqinye gididi haggaaziyoogaa

  • Ayyaanaabaa tamaariyo timirtte keettan tamaariyoogaa

  • Kawotettaa Addaraashaanne hegaa malabaa keexxiyoogaa

  • Beeteele oosuwaa

  • Woradaa xomoosiyoogaa

Ta Halchiyoobaa: