Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Kiristtaanetu De'uwaanne Haggaazuwaa–Xanna'iyo Xuufiyaa  |  November 2016

 XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA | ERANCHCHAA 1-6

Intte Daafuridi Oottiyo Ubbaban Ufayttite

Intte Daafuridi Oottiyo Ubbaban Ufayttite

Yihooway nuuni nu oosuwan ufayttanaadan koyees; qassi waati oottanaakkokka tamaarissees. Issi uri oosuwaa maara xeelliyaaba gidikko, oottiyoogan ufayttana danddayees.

Intte intte oosuwan ufayttanawu . . .

3:13; 4:6

  • oosuwaa maara xeellite

  • intte oosoy harata waati maaddiyaakko qoppite

  • wozanappe oottite; qassi oosuwaappe simmiyo wode intte soo asaabawunne intte goynuwaabawu qoppite