Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

Geeshsha Maxaafay Nuna Ay Tamaarissii?—Waati Goˈettanee?

Geeshsha Maxaafay Nuna Ay Tamaarissii?—Waati Goˈettanee?

Ay Tamaarissii giyo maxaafaynne Geeshsha Maxaafay Tamaarissiyoy giyo maxaafay daroban issi mala. Tamaarissanawu goˈettiyo ha naaˈˈu miishshatikka tumaa tamaarissiyo maaray dummatenna. Gidikkokka, Ay Tamaarissii giyo maxaafan akeekanawu metenna qaalatinne qonccissoti deˈoosona. Ha maxaafay Geeshsha Maxaafay Tamaarissiyoy giyo maxaafaa qofaa akeekanawu metootiyaageetuyyo giigiis. Ay Tamaarissii giyo maxaafan gujo timirttiyaa gidennan, wurssetta qofaa giyo shaahoy deˈees; hegee shemppo giddon deˈiya amarida qaalatanne qofata qonccissees. SHemppotu doomettan oyshay, qassi wurssettan he oyshatu zaaroy deˈenna. SHin shemppuwan qonccida qofaa Geeshsha Maxaafaa tumaa amppidi zaarettees. Aginan immiyo waanna xuufee a gidana xayikkokka, Geeshsha Maxaafay Tamaarissiyoy giyo maxaafaagaadan Ay Tamaarissii giyo maxaafaakka ubba wode asawu immana danddayoos. Asaa xannaˈissiyo wode Ay Tamaarissii giyo maxaafan deˈiya dummabaa waati goˈettana danddayiyoo?

ZAARETUWAA: Daro asaa, Geeshsha Maxaafay Tamaarissiyoy giyo maxaafaa menttota nabbabidi oyshaa oychiyoogan xannaˈissoos. Xannaˈissiyo uri maxaafay xaafettido qaalaa woy nabbabiyoogaa loytti erennaba gidikko shin? Hegaadaana gidikko, Ay Tamaarissii giyo maxaafaa goˈettanawu koyana danddayaasa. Yaatikko, xannaˈissanawu shemppotu zaaretuwaa goˈettana, qassi kumetta shemppuwaa tamaaree ba huuphe nabbabanaadan minttettana danddayoos. SHemppotu wurssettan deˈiya Geeshsha Maxaafaa tumaa huuphiyan huuphiyan xannaˈissanawu 15 daqiiqay gidana danddayees. Waanna shemppuwan deˈiya qofa ubbaa he zaaretoy qonccissenna gishshawu, xannaˈissiyaagee tamaariyawu koshshiyaabaa qoppidi loytti giigettana bessees. Xannaˈissiyaagee waanna shemppuwaa xannaˈissiyaaba gidikko, wurssettan he zaaretuwaa goˈettana danddayees.

WURSSETTA QOFAA: Wurssetta qofan deˈiya qaalatinne qofati waannaa shemppuwaa maaraa kaallidi deˈoosona. Ay Tamaarissii giyo maxaafaa xannaˈiyo wode wurssetta qofaa tobbanawu woy agganawu asttamaaree kuuyana danddayees.