Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Kiristtaanetu De'uwaanne Haggaazuwaa–Xanna'iyo Xuufiyaa  |  November 2016

Asaa Haasayissanawu Maaddiyaabaa

Asaa Haasayissanawu Maaddiyaabaa

WOCHIYO KEELAA

Oyshaa: Nuuni ubbay issi issitoo minttettuwaa koyoos. SHin awuppe demmana danddayiyoo?

Xiqisiyaa: 2Qor 1:3, 4

Xuufiyaa Immiyoogaa: Ha Wochiyo Keelay Xoossay nuna waati minttettiyaakko qonccissees.

TUMAA TAMAARISSA

Oyshaa: Geeshsha Maxaafan odettida ha hiraagay ha wodiyan deˈiyaabaa yootiyoogaa ammanay?

Xiqisiyaa: 2Xim 3:1-5

Tumaa: Geeshsha Maxaafay wurssetta gallassaabaa yootiyoobay polettikko, sinttappe ubbabay loˈˈanaagaa odiyoobaykka polettanaagaa ammanettana danddayoos.

GEESHSHA MAXAAFAA XANNAˈANA KOSHSHIYOY AYBISSEE? (Biiduwaa)

Haasayissanawu Maaddiyaabaa: Nu deˈuwan oychiyo gita oyshatu zaaruwaa awuppe demmanaakko qonccissiya qantta biiduwaa asaa bessiiddi deˈoos. [Biiduwaa bessa.]

Xuufiyaa Immiyoogaa: Ha xuufee Xoossay ha alamiyaa metuwaa waati qaaranaakko yootees. [Geeshsha Maxaafay Tamaarissiyoy woy Ay Tamaarissii giyo maxaafaa imma.]

NEENI HAASAYISSANAWU QOPPIDOBAA XAAFA

Indonezhiyan Xoossay Yootiyoobaa Siya giyo brooshuriyaa michoti immoosona