Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Aqinyeti Mekisiikon, CHiyapasan TSotsila qaalan markkatishin

KIRISTTAANETU DE'UWAANNE HAGGAAZUWAA–XANNA'IYO XUUFIYAA November 2016

Asaa Haasayissanawu Maaddiyaabaa

Wochiyo Keelaa maxeetiyaa asawu immanawunne tumaa tamaarissite giyo huuphe yohuwaa goˈettidi asaa haasayissnawu maaddiyaabaa. Leemisuwaa kaallada, neeni haasayissanawu qoppidobaa xaafa.

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

Geeshsha Maxaafay Wozannaama Macheebaa Yootees

Azinaa gelida micheera gayttidaagan Yihooway xoqqu oottidi xeelliyo eeshshay aybee?

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

“Dubbushan I Keettaawai Bonchchettida Asa”

Issi azinaa hanotay a machiyaa wozannaamakkonne bessees.

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

Intte Daafuridi Oottiyo Ubbaban Ufayttite

Nuuni oosuwaa maara xeelliyaaba gidikko, oottiyoogan ufayttana danddayoos.

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

Geeshsha Maxaafay Nuna Ay Tamaarissii?—Waati Goˈettanee?

Asaa xannaˈissiyo wode Ay Tamaarissii giyo maxaafan deˈiya dummabaa waati goˈettana danddayiyoo?

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

“Ne Yelagatettaa Laittan Nena Medhdhidaagaa Qoppa”

Eranchchaa 12 nuuni oottana bessiyaabaa yelagatettan oottanaadan malˈˈo qaalan minttettees.

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

Yelagatoo—‘Aaho Penggiyaara’ Gelanawu Takkoppite

Kumetta wodiyaa haggaazuwaa gujjin, ayyaanaabaa oottanawu halcha danddayay?

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

SHuneema Biittaa Geelaˈiyo—Darotussi Leemiso Gidiyaaro

Yihoowayyo goynniyaageetuyyo SHuneema biittaa geelaˈiyaa leemiso gidanaadan oottidabay aybee?