Konttenttiyaa bessa

Onlayn Geeshsha Maxaafaa

Geeshsha Maxaafaa nabbaba woykko cenggurssan duuqettidaagaa duuqqa. Ooratta Alamiyaa Geeshsha Maxaafaa Birshshettay nabbabanau ufayssiya suure birshshetta (Wolayttattuwan birshshettibeenna). He maxaafay kumettay woy a shaahoy 100ppe dariya qaalan attamettiis. Qassi 170 miilooniyaappe dariyaagee asau gakkiis.

 

Ooratta Alamiyaa Geeshsha Maxaafaa Birshshettay ne doorido qaalan baawa. Hayyanaa hara qaalaa doora.

Ha qaalan ha sinttatun konttenttee de'ees: