Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Onlayn Geeshsha Maxaafaa

Geeshsha Maxaafaa nabbaba woykko cenggurssan duuqettidaagaa duuqqa. Ooratta Alamiyaa Geeshsha Maxaafaa Birshshettay nabbabanau ufayssiya suure birshshetta (Wolayttattuwan birshshettibeenna). He maxaafay kumettay woy a shaahoy 100ppe dariya qaalan attamettiis. Qassi 170 miilooniyaappe dariyaagee asau gakkiis.

 

Ooratta Alamiyaa Geeshsha Maxaafaa Birshshettay ne doorido qaalan baawa. Hayyanaa hara qaalaa doora.

Ha qaalan ha sinttatun konttenttee de'ees: