Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Geeshsha Maxaafaa Nibaabiyaa

Hanettiiddi deˈiya issi issibaa cenggurssaynne qonccissiya qofay gujettidi diraama meran giigida Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaa ezgga.

 

Ha''issau ha qaalan baawa.

Ha qaalan ha sinttatun konttenttee de'ees: