Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Maxaafaa Erissiyo Biiduwaa

Nahimiyaa Maxaafaa Erissuwaa

Nahimiyaa Maxaafaa Erissuwaa

Geeshsha Maxaafaa shaaho gidida Nahimiyaa maxaafaabaanne Baabiloone omooduwaappe simmin Yerusalaame dirssaa zaaretti gimbbidoogaabaa tamaara.