Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Maxaafaa Erissiyo Biiduwaa

Leemiso Maxaafaa Erissuwaa

Leemiso Maxaafaa Erissuwaa

Nu eran gidennan Xoossaa aadhida eratettan ammanettanaadan maaddiya Leemiso maxaafaabaa era.