Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Maxaafaa Erissiyo Biiduwaa

Iyyooba Maxaafaa Erissuwaa

Iyyooba Maxaafaa Erissuwaa

Geeshsha Maxaafaa shaaho gidida Iyyooba maxaafaa qantta qonccissuwaa; ha maxaafay ubbabaa haarana bessiyay oonakko akeekanawu maaddiyaabaa yootees.