Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Eranchchaa Maxaafaa Erissuwaa

Eranchchaa Maxaafaa Erissuwaa

Tumuppe ufayssiya de’uwaa de’anaadan maaddiyaabaa zoriya, Eranchchaa maxaafaa qantta qonccissuwaa.