Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Maxaafaa Erissiyo Biiduwaa

Izira Maxaafaa Erissuwaa

Izira Maxaafaa Erissuwaa

Geeshsha Maxaafaa shaaho gidida Izira maxaafaabaanne Baabiloone omooduwaappe simmin asay Yerusalaamen tumu goynuwaa goynnidoogaabaa tamaara.