Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Maxaafaa Erissiyo Biiduwaa

Izira Maxaafaa Erissuwaa

Yihooway ba asaa Baabiloone omooduwaappe kessanawunne Yerusalaamen tumu goynuwaa zaarettidi essanawu gelido qaalaa poliis.

Nahimiyaa Maxaafaa Erissuwaa

Nahimiyaa maxaafay tumu goynuwaa goynniya ubbaa keehi go’’iyaabaa yootees.

Asttiri Maxaafaa Erissuwaa

Asttiri wode polettida maalaaliyaabay wolqqaama metuwaa giddon de’iya ba asaa Xoossay ashshana danddayiyoogaa bessiyoogan ne ammanoy minnanaadan oottees.

Iyyooba Maxaafaa Erissuwaa

Yihoowa siiqiya ubbay paacettees. Iyyooba taarikee nuuni suuretettan de’ana danddayiyoogaa ammanettanaadaaninne Yihooway ubbabaa haariyo maatawu exatanaadan minttettees.

Mazamure Maxaafaa Erissuwaa

Mazamure Maxaafay Yihooway ubbabaa haariyaagaa gidiyoogaa, a siiqiyaageeta i maaddiyoogaanne minttettiyoogaa, qassi a Kawotettaa baggaara alamiyaa hanotay laamettanaagaa yootees.

Leemiso Maxaafaa Erissuwaa

Ne de’uwan ubba ginan maaddiya kaaletuwaa demma; zal’’iyaara gayttidaagankka so asaara gayttidaagankka maaddees.

Eranchchaa Maxaafaa Erissuwaa

Kawuwaa Solomoni de’uwawu keehi koshshiyaabata Xoossaa aadhida eratettaa phalqqiyaabaara geeddarssees.

Siiquwaa Sabaa Maxaafaa Erissuwaa

SHulaame geela’iyaa henttancha na’aa siiqido siiqoy “Xoossaa tamaa lacuwaa” geetettiis. Aybissi?

Isiyaasa Maxaafaa Erissuwaa

Isiyaasa maxaafay Yihooway ba gelido qaalaa poliyaanne nuna ashshiya Xoossaa gidiyoogaa neeni ammanettanaadan oottiya tumu hiraagaa yootiya maxaafa.