Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

"Ha Azazota Ne Wozanan Wotta"

DUUQQIYO OGETA

Gujjada Eranawu

INTTE SOO ASAY UFAYTTANA DANDDAYEES

Intte Soo Asaara Yihoowayyo Goynnite

So asaa goynoy kaseegaappe ufayssiyaagaa gidanaadan waatana danddayeetii?