Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Deˈiyaabaa

Kaallidi deˈiyaabatuppe mata wode kiyida Wochiyo Keelaanne Beegottite! maxeetiyaa, qassi harabaakka nabbaba woy duuqqa.

 

UTETTAA
Grid
List

MAXEETETA

BEEGOTTITE!

WOCHIYO KEELAA (XANNA'IYOOGAA)

WOCHIYO KEELAA

HARA XUUFETA

What Happens at a Kingdom Hall?

What Happens at a Bible Study?

Yelagati Oychiyo Oyshaa—Taani Ta De'uwan Ay Oottanee?

2017 Killiliyaa SHiiquwawu SHoobbiyo Woraqataa

Yihoowayyo ‘Ufayssan Yexxite’—SHiiquwaa

"Ha Azazota Ne Wozanan Wotta"

Killiliyaa SHiiquwan Kiyida Oorattabaa

SHiiquwaa shiiqido gallassa ubban, he gallassi kiyida oorattabaa be’a woy dawunlode ootta.

Oorattabaa Be'a

Interneettiyan kiyida xuufetun giigida issi issibay attamettidaban de'ennan aggana danddayees.