Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

De⁠ˈiyaabaa

Kaallidi de⁠ˈiyaabatuppe mata wode kiyida Wochiyo Keelaanne Beegottite! maxeetiyaa, qassi harabaakka nabbaba woy duuqqa.

 

UTETTAA
Grid
List

MAXEETETA

WOCHIYO KEELAA

WOCHIYO KEELAA (XANNA'IYOOGAA)

BEEGOTTITE!

HARA XUUFETA

Geeshsha Maxaafaa Waati Xanna'iyoo?

Geeshsha Maxaafaa Galla Galla Pilggiyoogaa—2018

'Issi Qaalaynne Polettennan Attibeenna'

‘Yihoowa Bagga Gidiya Asi Oonee?’ (Kessaabaa 20:1-7; 24:3-18; 32:1-35; 34:1-14)

Yelagati Oychiyo Oyshaa—Taani Ta De'uwan Ay Oottanee?

Killiliyaa SHiiquwan Kiyida Oorattabaa

SHiiquwaa shiiqido gallassa ubban, he gallassi kiyida oorattabaa be’a woy dawunlode ootta.

Oorattabaa Be'a

Interneettiyan kiyida xuufetun giigida issi issibay attamettidaban de'ennan aggana danddayees.