Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

JW.ORG Sayttiyan De⁠ˈiya Oorattabay Aybee?

Ha sinttan jw.org sayttiyan ooratti gujettidabay kiyees. Ooratta maxeetiyaa, maxaafaanne hara xuufiyaa demmanawu Xuufeta giyaagaa dooya.

 

2018-01-08

KIRISTTAANETU DE'UWAANNE HAGGAAZUWAA–XANNA'IYO XUUFIYAA

Hosppune 2018

2018-01-01

GEESHSHA MAXAAFAA NIBAABIYAA

Yihooway Ba Asaa Ashshees

Dumma dumma metoy nena un’’ettiyo wode hidootaa qanxxoppa! Zo’o Abbaa shaakkida Xoossay nenakka ashshana.

2018-01-01

VIDEO SERIES

Looxe Macheebaa Qoppite

Yesuusi 2,000 gidiya layttaappe kase yootido zoree ay wodeppenne aaruwan ha wodiyan keehi maaddees. Breninne Gloora bantta soo asaa Yesuusi yootido piriyaappe waati naagidaakko be’a.

2018-01-01

MAXAAFATA & BROOSHURETA

Geeshsha Maxaafaa Taarikiyaappe Tamaara

Ha maxaafay Geeshsha Maxaafay meretaabaa yootiyoobaa, Yesuus Kiristtoosa yeletaa, hegaappe qassi Kawotettay yaana gakkanaashin deˈiya adussa wodiyan hanidabaa qonccissees.

2017-12-28

WOCHIYO KEELAA (XANNA'IYOOGAA)

Hosppune 2018

Ha maxeetiyan Tamme 4⁠ppe Isiine 8, 2018 gakkanaassi xannaˈiyo huuphe yohoti deˈoosona.