Ha sinttan jw.org sayttiyan ooratti gujettidabay kiyees. Ooratta maxeetiyaa, maxaafaanne hara xuufiyaa demmanawu Xuufeta giyaagaa dooya.