Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 MAZAMURE 87

Yiidi Minettite

Select an Audio Recording
Yiidi Minettite
UTETTAA

(Ibraawe 10:24, 25)

 1. 1. SHoraa xayida iita alamiyan doos;

  Xoossaa ogee etawu geemmiis.

  Nu ogiyaa naaganawu kaaletoy koshshees;

  Polettenna nu xallaassi.

  Nu shiiqoy minttettees hidootaa immees;

  Nu ammanuwaa Xoossan minttees.

  Siyiyo qaalay loˈˈo oosuwawu denttettees,

  Sinttawu baanawu wolqqaa immees.

  Yihooway azaziyoobaa mule dogokko;

  A sheniyaa oottanawu koyoos.

  Nu shiiqoy nuna suurebaa tamaar’ssees;

  Tumaa nu siiqiyoogee gujjees.

 2. 2. Yihooway aybi nuussi koshshiyaakko erees;

  A zoriyaa siyana bessees.

  Wodiyaa demmi shiiquwaa shiiqanawu maaddees;

  A Qaalaa eray ammanttees;

  Xoossawu yayyiya asay zoriyo loˈˈoban,

  Ammanuwaa bessiyoogaa eroos.

  Nuna siiqiya laggeti maaddiyo gishshawu,

  Baddo gidennaagaa eroos.

  Simi keehi loˈˈo wodiyaa naagiiddi,

  Nu siiqiyoogeetuura shiiqoos.

  Saluwaappe yiya eran shiiquwan tamaaroos;

  Waani daanaakko akeekoos.