Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 MAZAMURE 53

Sabbakanawu Giigettiyoogaa

Select an Audio Recording
Sabbakanawu Giigettiyoogaa
UTETTAA

(Ermmaasa 1:17)

 1. 1. Nu denddoos.

  Saˈay wonttin

  Mish’raachuwaa yootanawu boos.

  Kareenne xuma,

  Iray buhaa doommees.

  Son xiskkana, woy uttiigana,

  danddayoos.

  (AZMAACHIYAA)

  Loytti qoppin, giigettin, woossin,

  Hegee polettana;

  He ubbay nuussi keehi koshshees,

  Wolqqaa gujjees.

  Yesuusi kiitanchaa azazees,

  Eti kaalettana.

  Laggeti nunaara doosona,

  Nu kunddokko.

 2.  2. Ha yohuwaa

  Nu qoppikko

  Ufayssan woppan daana.

  Yihooway nu siiquwaa

  Daafuraakka beˈees,

  Qassi i hegaa hassayiyoogaa,

  akeekoos.

  (AZMAACHIYAA)

  Loytti qoppin, giigettin, woossin,

  Hegee polettana;

  He ubbay nuussi keehi koshshees,

  Wolqqaa gujjees.

  Yesuusi kiitanchaa azazees,

  Eti kaalettana.

  Laggeti nunaara doosona,

  Nu kunddokko.