Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 MAZAMURE 24

Yihoowa Deriyaa Haayite

Select an Audio Recording
Yihoowa Deriyaa Haayite
UTETTAA

(Isiyaasa 2:2-4)

 1. 1. Pudekko xeellite,

  Xoqqa deriyaappe bollan.

  Yihoowa deree yan eqqiis

  Ha wodiyan xoqqu giis.

  Asay haahuwaappe yees,

  Ubbasaappe yaa zulees,

  Issoy issuwawu hagaa gees,

  ‘Xoossaassi goynnite.’

  Guuttay corattana

  Dere gidana go wodee yiis.

  Dariiddi nu biyoode,

  Xoossaa kaaletuwaa anjjuwaa beˈoos.

  Xoossawu haarettanawu

  Cora’say yiiddi deˈees.

  Bayennaadan caaqqees

  Awu ammanettana gees.

 2.  2. Asawu bi yootana

  Yesuusa azazoy a.

  Kawotettaa mish’raachuwaa;

  Haˈˈi ubbay siyiis.

  Kiristtoosi haarees,

  Awu zigganaadan zorees.

  Siyiya ashkke asaa

  Xoossaa Qaalay kaalettees.

  Zuliya cora asay,

  Hegan wozanappe ufayttees.

  Asa’ubbawu yootanawu,

  Baaxetiya nuunikka ufayttoos.

  Ubbay siyanaadan,

  Xoqqu oottidi yaagoos,

  ‘Yihoowa deriyaa haa yiite,

  Yan mer-me’rnawu diite.’