Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 MAZAMURE 23

Yihooway Haariyoogaa Doommiis

Select an Audio Recording
Yihooway Haariyoogaa Doommiis
UTETTAA

(Ajjuutaa 11:15)

 1. 1. Xoossay haariiddi deˈees.

  A siiqo Naˈaa sabboos.

  Godaa xaphuwaa minttiya shuchay eqqiis.

  Ubbay xoqqu oottidi,

  Ane nu Xoossaa sabboos.

  Yesuusi, Ashshiyaagee

  A araatan uttiis.

  (AZMAACHIYAA)

  Yihoowa haaroy inttiyo ay ehii?

  Tumaa, xillotettaa xoonuwaa.

  Yihoowa haaroy haraa ay ehii?

  Mer’naa deˈuwaanne ufayssaa.

  Ubbaa Haariya, ammanettiya

  Siiqo Xoossaa sabbite.

 2. 2. Yesuusi haariiddi dees,

  Armmageedooni matiis.

  Seexaanaa haaroy mati xayana.

  Sabbakiyo wodee haˈˈa.

  Siyibeenna’say daro;

  Ashkketi A

  bagga gidiyo wodee hagaa.

  (AZMAACHIYAA)

  Yihoowa haaroy inttiyo ay ehii?

  Tumaa, xillotettaa xoonuwaa.

  Yihoowa haaroy haraa ay ehii?

  Mer’naa deˈuwaanne ufayssaa.

  Ubbaa Haariya, ammanettiya

  Siiqo Xoossaa sabbite.

 3.  3. Xoossay sunttoogaa sabboos.

  Nu xeelan i maalaalees.

  Xoossaa sunttan yiis; nu Kawuwawu ziggoos.

  Xoossaa keettaa gelite;

  Nashettanawu woossite.

  I haariyo, he

  gallassay matan wonttana.

  (AZMAACHIYAA)

  Yihoowa haaroy inttiyo ay ehii?

  Tumaa, xillotettaa xoonuwaa.

  Yihoowa haaroy haraa ay ehii?

  Mer’naa deˈuwaanne ufayssaa.

  Ubbaa Haariya, ammanettiya

  Siiqo Xoossaa sabbite.