Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 MAZAMURE 14

Saˈaa Ooratta Kawuwaa Sabbiyoogaa

Select an Audio Recording
Saˈaa Ooratta Kawuwaa Sabbiyoogaa
UTETTAA

(Mazamure 2:12)

 1. 1. Ubba biittaappe zariyaappe

  cora’say shiiqiiddi dees,

  Kiristtoosinne tiyettida

  a ishantti shiishshin.

  Xoossaa Kawotettay eqqiis;

  A shenee saˈan hanana.

  Nu hidootay keehi alˈˈoba,

  Ufaysseesinne minttettees.

  (AZMAACHIYAA)

  Nu Xoossaa sabbite; A Naˈaa sabbite—

  Kawonne goda ubbaa Godaa.

  Nuuni a haaruwawu issippe goynnoos

  Issi doonan a sabboos.

 2. 2. Kawotida nu Kawuwaa sabboos,

  ufayssan ililoos.

  Ha sarotettaa Halaqay

  nu Daannaanne ashshiyaagaa.

  Ufayssay yaanaagaa eroos:

  Yashshay hirggay baynna biittaa;

  Goday hayquwaappe denttiyo wodiyaa.

  Heede daro ufayttana!

  (AZMAACHIYAA)

  Nu Xoossaa sabbite; A Naˈaa sabbite—

  Kawonne goda ubbaa Godaa.

  Nuuni a haaruwawu issippe goynnoos

  Issi doonan a sabboos.