Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 MAZAMURE 130

Atto Giite

Select an Audio Recording
Atto Giite
UTETTAA

(Mazamure 86:5)

 1. 1. Yihooway nu nagaraa,

  Atto gaanawu giidinne

  Hayquwaakka mule xayssanawu,

  Ba Naˈaa siiquwan immiis.

  Nagaraappe nu simmikko,

  Yesuusa wozuwaa baggan,

  A sunttan maarotaa oychin,

  Xoossay nuussi atto gees.

 2. 2. Xoossaa milatiyoode,

  Nuukka maarotaa demmoos;

  Issoy issuwawu atto giyoode,

  Qarettiyoode, siiqiyoode.

  Issoy issuwaa danddayiyoode,

  Qohiyoogaa aggiigiyoode;

  Nu’shaa uloppe bonchiyoogan,

  Siiquwaa ogiyaa bessiyoode.

 3. 3. Maariyoogee loˈˈobaa,

  Hegawu baaxee bessiyaaba.

  Lanccee, hanqqoy, qassi ixoy,

  Haarenna mala naagees.

  Siiquwan ooppenne aadhiyaagaa,

  Yihoowa milatiyo wode,

  Saluwan deˈiya Xoossaagaadan,

  Wozanappe atto goos.