Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 MAZAMURE 128

Wurssettaa Gakkanaashin Gencciyoogaa

Select an Audio Recording
Wurssettaa Gakkanaashin Gencciyoogaa
UTETTAA

(Maatiyoosa 24:13)

 1. 1. Xoossaa Qaalay yootiyo ubbay

  Genccanawu maaddiyaabaa.

  Intte tamaari dosobay

  Tumu naqaashay diyoobaa.

  Xoossaa gallassaa qoppiiddi,

  Ammanuwan minni diite.

  Suure di minni eqqite;

  Paaciyan intte geeyana.

 2. 2. Koyro siiquwaa naagi diite,

  Xayana danddayees.

  Paacee gakkiyaabaa gidinkka,

  Genccite qohikkokka.

  Ayba paacee gakkikkonne,

  Siriyaa yashshaa aggite.

  Yihooway purddiyaa kessi bessees,

  Awudekka i matan dees.

 3.  3. Bashshaappe attana ubbay

  Gencci deˈiya asaa.

  Xayennaadan xaafettana,

  Etawu ubbaayyo sunttay.

  Yaakko genccanawu murttite;

  Genccay ba oosuwaa polo.

  Intte Yihoowan nashettana;

  Poocammi ufayttana.