Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 MAZAMURE 117

Loˈˈotettaa Eeshshaa Gujjite

Select an Audio Recording
Loˈˈotettaa Eeshshaa Gujjite
UTETTAA

(2 Hanidabaa Odiya 6:41)

 1. 1. Loˈˈotettaa Xoossawu, Yihoowa,

  Nu deˈuwaa anjjadasa!

  Geeshsha, loˈˈobaa oottaasa,

  Nu nenan ammanettoos.

  Ne nashshaasa qa maaraasa,

  Bessiyaagaappe aattada.

  Nu goynniyoogee niyo bessiyaaba,

  Ufayssan niyo haggaazoos.

 2. 2. Ne doorido asaa eeshshan,

  Ne loˈˈotettay qoncciis;

  Hegaa bessiyay eta oosuwaa,

  Qa mish’raachuwaa yootiyoogaa.

  Daro biittan loˈˈo ayfiis,

  Ne henttan, ne timirttiyan.

  Ne ayyaanaa nuussi imma,

  Loˈˈotettaa kaallana.

 3. 3. Ishanttussi guuxxin darin,

  Oottiyo loˈˈobaa anjja.

  Ubba asawu kehikkonne

  Etawu aaruwaa kehana.

  Gubaaˈenne keetta ubban,

  Kataman, shooro ubban,

  Ne ayyaanan neeni anjjin,

  Loˈˈobaa nu oottana.