Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 MAZAMURE 106

Siiqiyaageeta Gidanawu Baaxetiyoogaa

Select an Audio Recording
Siiqiyaageeta Gidanawu Baaxetiyoogaa
UTETTAA

(1 Qoronttoosa 13:1-8)

 1. 1. Qonccissanawu a eeshshaa ubbaa

  Ziqqi giidi woossoos, nu Xoossaa.

  SHin he ubbaappekka aadhiyaabay

  A ayyaanan nu demmiyo siiquwaa.

  Qara, erancha, xala gidin,

  Nu siiqoy irxxikko ay maaddii?

  Oosoy, haasayay geeshshi bessiyo,

  Tumu siiqoy daanaadan woossoos.

 2. 2. Siiqoy immiya keha’sa oottees

  Baappe aattidi harawu qoppees.

  Siiqoy ixuwaa mule qoppenna,

  Ishantta maarees Yesuusadan.

  Qohiyoode danddayanawu maaddees,

  Siiqoy minniyoode deexuwaa tookkees.

  Paacciya ubbaban siiqoy xoono;

  I ubbaa danddayees kunddenna.