Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 MAZAMURE 105

“Xoossai Siiqo”

Select an Audio Recording
“Xoossai Siiqo”
UTETTAA

(1 Yohaannisa 4:7, 8)

 1. 1. Xoossay siiqo, adan nuussi

  Siiqoy daanaadan shoobbees.

  Xoossaanne shooruwaa siiqiyoode,

  Keha gidoos awudenne.

  Hegee keehippe koshshiyaaba

  Hegan doos, loˈˈo deˈuwaa.

  Yesuusaagaa mala siiqoy,

  Goˈˈees; asawukka qonccees.

 2. 2. Xoossaanne tumaa siiqiyoogee;

  Nuna siiquwawu denttettees.

  Nu kunddiyo wode, i maaddees;

  I minttin minni eqqoos.

  Siiqoy geeshsha; qanaatenna;

  Siiqoy danddayees; keha.

  Nu’shaara siiquwaa minttiyoogan,

  Ane beˈoos a ayfiyaa.

 3. 3. Hanqqetta eexxa kiyoppa;

  I sugin haasayoppa.

  Kaaletuwawu Xoossaakko xeella;

  I nena tamaar’ssana,

  Tumu siiquwan ne Xoossaakka,

  Ne shooruwaakka siiqaasa.

  Simi Xoossaadan qarettoos

  Ubbatoo asaa siiqoos.