Konttenttiyaa bessa

Tana Xalissa

Tana Xalissa
UTETTAA

(2 Kawotu Maxaafaa 6:16)

Dawunlode Ootta:

 1. 1. Daro sirays yayyays​—

  Wonttobaa erikke.

  Ta sirays shin ne maaddaasa;

  Ne kaalettin, tanggays.

  De’uwan metoy gakkees,

  SHin ta loytta erays:

  Neeni ammanettiya Xoossaa;

  Ta nenan woppu gays.

  (Azmaachchiyaa)

  Yihoowa, ta ayfiyaa dooya

  Yaatin ta be’ana

  Morkkiyaappe dariyay nunaara dees.

  Ne tana xalissa.

  Xala mino ootta;

  Yaatin, ta genccana.

  Yihoowa, ne xalissa;

  Ne xoonuwaa tawu bessa.

 2. 2. 2. Asi laafa yayyees.

  Tawu wolqqi abbee baa.

  Ne tawu qato, zaalla, miixa;

  Ne wolqqawu zawi baa.

  Tana xala ootta,

  Ta wozanaa mintta.

  Ta qashettin, duufon de’in​—

  Mer’naassi qohenna.

  (Azmaachchiyaa)

  Yihoowa, ta ayfiyaa dooya

  Yaatin ta be’ana

  Morkkiyaappe dariyay nunaara dees.

  Ne tana xalissa.

  Xala mino ootta;

  Yaatin, ta genccana.

  Yihoowa, ne xalissa;

  Ne xoonuwaa tawu bessa.

  (Azmaachchiyaa)

  Yihoowa, ta ayfiyaa dooya

  Yaatin ta be’ana

  Morkkiyaappe dariyay nunaara dees.

  Ne tana xalissa.

  Xala mino ootta;

  Yaatin, ta genccana.

  Yihoowa, ne xalissa;

  Ne xoonuwaa tawu bessa.

  Yihoowa, ne xalissa;

  Ne xoonuwaa tawu bessa.