Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Haasayissanawu Maaddiyaabaa

Haasayissanawu Maaddiyaabaa

NE QOFAY AYBEE?

Geeshsha Maxaafay wodee aadhichido maxaafeeyye, a giddon deˈiya zoree haˈˈikka maaddii? Geeshsha Maxaafay, ‘Xoossaa maxaafa ubbay a ayyaanan xaafettiisinee maaddees’ yaagees.2 Ximootiyoosa 3:16, 17.

Ha Wochiyo Keelaa maxeetee Geeshsha Maxaafan deˈiya loˈˈo zoriyaa yootees; qassi a nabbabidi waani loytti goˈettana danddayiyaakkokka qonccissees.