Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 SINTTA HUUPHE YOHUWAA | GEESHSHA MAXAAFAA NABBABIDI WAANI LOYTTI GOˈETTANEE?

Geeshsha Maxaafay Ta Deˈuwaa Waatidi Giiga Oottanee?

Geeshsha Maxaafay Ta Deˈuwaa Waatidi Giiga Oottanee?

Geeshsha Maxaafay hara maxaafaa mala gidenna. A giddon Medhidaagaa zoree deˈees. (2 Ximootiyoosa 3:16) Geeshsha Maxaafay yootiyoobay nuna keehi goˈˈees. Qassi “Xoossaa qaalai paxa de7eesinne oottees” yaagees. (Ibraawe 4:12) Geeshsha Maxaafay nuuni nu deˈuwaa giiga oottanaadan naaˈˈu ogiyan maaddees; hegeekka, galla galla deˈuwawu maaddiya zoriyaa yootees; qassi Xoossaanne i gelido qaalaa eranaadan maaddees.1 Ximootiyoosa 4:8; Yaaqooba 4:8.

Haˈˈi ne deˈuwaa giiga oottees. Geeshsha Maxaafaa zoree nena keehi maaddana danddayees. Kaallidi deˈiya allaalletuura gayttidaagan zorees.

Isiyan deˈiya yelaga azinaynne machiyaa Geeshsha Maxaafaa zoriyaa keehi nashshoosona. Aqo oyqqiya daroti koyro heeran metootiyoogaadan, etikka issoy issuwaa eeshshaa meezetanawunne issoy issuwaara suure haasayanawu metootidosona. SHin eti Geeshsha Maxaafaappe nabbabidobaa oosuwan peeshshiyoogaa doommidosona. Yaatidi ayba ayfe demmidonaa? Azinay, Vesenti hagaadan giis: “Geeshsha Maxaafaappe nabbabidobay taani aqo deˈuwan issi issibaa siiquwan gencca aattanaadan maaddiis. Geeshsha Maxaafay yootiyoogaadan deˈiyoogee nuuni ufayttanaadan maaddiis.” A machiyaa, Anelukka a qofaa maayawusu; a hagaadan gaasu: “Geeshsha Maxaafan deˈiya leemiso gidiya asatubaa nabbabidoogee nuna maaddiis. Haˈˈi taani nu aqo deˈuwaaninne nuuni halchiyooban keehi ufayttays.”

Xoossaa Eriyoogaa. Vesenti aqo deˈuwawu xalla gidennan, “Geeshsha Maxaafaa nabbabiyoogee Yihoowakko kaseegaappe aaruwan shiiqanaadan” maaddidoogaakka yootiis. Vesenti issi keehi koshshiyaaba, hegeekka, Geeshsha Maxaafay Xoossaa loytti eranawu maaddiyoogaa akeekiis. Yaatiyoogan, Xoossaa zoriyan goˈettiyoogaa xalla gidennan, mata dabbodan a loytta erana danddayaasa. Qassi sinttappe demmana “tumu de7uwaa,” hegeekka merinaa deˈuwaa xeelliyaagan i yootido ufayssiyaabaa neeni akeekana. (1 Ximootiyoosa 6:19) Hegee hara maxaafi yootana danddayennaba.

Geeshsha Maxaafaa nabbabiyoogaa doommiyaabanne aggennan nabbabiyaaba gidikko, neenikka he goˈˈaa demmana; yaatiyoogee ne deˈoy haˈˈi giiga gidanaadaaninne neeni Xoossaa eranaadan maaddees. SHin neeni Geeshsha Maxaafaa nabbabiyo wode daro oyshaa qoppana danddayaasa. Yaanikko, 2,000 layttappe kase deˈida, Toophiyaa mureessaa leemisuwaa kaallana bessiyoogaa hassaya. I Geeshsha Maxaafay yootiyoobaara gayttidaagan daro oyshaa qoppiis. I nabbabiyoogaa akeekiyaakkonne oyshettido wode, “Tau odidi akeekissiya asi bainnan waanidi akeekettii?” yaagiis. * Geeshsha Maxaafaa qofaa loytti tamaarissiya, Yesuusa kaallida koyro asatuppe issuwaa gidida, Piliphoosi maaddanaadan i koyiis. (Oosuwaa 8:30, 31, 34) Hegaadan, neenikka Geeshsha Maxaafaabaa gujja eranawu koyikko, www.jw.org saytiyan deˈiya qitsiyaa kunttanaadan woy ha maxeetiyan deˈiya adarashatuppe neessi injjetiyaasa xaafanaadan minttettoos. Ne heeran deˈiya Yihoowa Markkatuura gayttana woy eta Kawotettaa Addaraashaa baana danddayaasa. Hachi Geeshsha Maxaafaa nabbabanaadaaninne a zoriyaa kaallada ne deˈoy kaseegaappe giiga gidanaadan oottana mala minttettoos.

Neeni Geeshsha Maxaafay yootiyoobaa muleera ammanettana danddayiyaakkonne qoppikko, Geeshsha Maxaafay Tuma Gidiyoogaa Waati Erana Danddayiyoo? giyo qantta biiduwaa beˈa. He biiduwaa beˈanawu ha kooddiyaa iskaane ootta woy jw.org saytiyan ha huuphe yohuwaa xaafada koya

^ MENT. 8 Geeshsha Maxaafay zoriyo harabaa gujjada eranawu, jw.org saytiyaa xeella. XUUFETA giyaagaa garssan xeella.

^ MENT. 11 Ha maxeetiyan deˈiya, “Hegee Guutta Balee?”giya huuphe yohuwaakka xeella.