Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Xoossaa Waati Erana Danddayiyoo?

Xoossaa Waati Erana Danddayiyoo?

“Xoossaa erana danddayettenna.”​—Alekisanddiriyan beni deˈida eranchaa Fayla.

“Xoossai nuuppe ooyyoonne haaho gidenna.”​—Xarsseese bitanee Saaˈooli Ateena eranchatussi giidobaa.

QOMMOORA qonccidaagaappe ne qofaara maayiyaagee awugee? Guyyeppe kiitettida PHawuloosa geetettida, Xarsseese bitanee Saaˈooli giidobay darota ufaysseesinne minettettees. (Oosuwaa 17:26, 27) Hegaadan minttettiya hara qofaykka Geeshsha Maxaafan deˈees. Leemisuwawu, Yesuusi a kaalliyaageeti Xoossaa erananne eridi anjjettana danddayiyoogaa ba woosan qonccissiis.—Yohaannisa 17:3.

SHin Faylo mala eranchati hegaappe dummatiya qofaa qonccissoosona. Eti, ‘Xoossay mule erettennaagaa gidiyo gishshawu, nuuni abaa erana danddayokko’ goosona. Yaatin, hegaara gayttidaagan tumay aybee?

Xoossaabaa issi issibaa asaa naati akeekanawu metootana danddayiyoogaa Geeshsha Maxaafay qoncciyan yootees. Leemisuwawu, Medhidaagee ay keena wodiyawu deˈidaakko, qassi a aadhida eratettay ay keena gitakko wurssi erana woy akeekana danddayokko. Hegee asi akeekana danddayiyooba gidenna. Gidikkokka, hegee nuuni Xoossaa erennaadan oottiyaabaa gidenna. Ubba, hegeeta wotti dentti qoppiyoogee nuuni ‘Xoossaakko shiiqanaadan’ maaddees. (Yaaqooba 4:8) Nuuni Xoossaabaa akeekanawu metootiyo issi issibaa hagaappe kaallidi beˈana. Yaatidi qassi nuuni Xoossaabaa erana danddayiyo issi issibaa beˈana.

 Nuuni Erana Danddayennabati Aybee?

XOOSSAY MERINAAPPE MERINAWU DEˈIYOOGAA: Geeshsha Maxaafay Xoossay “merinaappe merinaa gakkanaayyookka” deˈiyoogaa yootees. (Mazamure 90:2) Hegee Xoossawu doomettay woy wurssettay baawa giyoogaa. ‘A layttaa coratettay [asi] qoodin gakettennaagaa.’—Iyyooba 36:26.

Hegee nena waatidi maaddii? Xoossay neeni a erikko merinaa deˈuwaa nena immanawu qaalaa geliis. (Yohaannisa 17:3) Xoossay merinawu deˈennaba gidiyaakko ha hidootay woni waani polettanee? Tumakka, ha hidootaa polana danddayiyay ‘merinaa Kawuwaa’ xalla.—1 Ximootiyoosa 1:17.

XOOSSAA QOFAA: Geeshsha Maxaafay yootiyoogaadan, Xoossaa qofay nu qofaappe keehi xoqqiyo gishshawu, “ooninne a qofaa eranau danddayenna.” (Isiyaasa 40:28; 55:9) Geeshsha Maxaafay, “Godaa wozanaa eriyai oonee? A zoranau danddayiyai oonee?” yaagidi oychiyoy hegaassa.—1 Qoronttoosa 2:16.

Hegee nena waatidi maaddii? Xoossay issi kutti miilooniyan qoodettiya asatu woosaa siyana danddayees. (Mazamure 65:2) I haray atto saˈan wodhiya siine kafuwakka erees. Xoossay qoppiyoobay darin, nebaa qoppennaaninne ne woosaa siyennan agganee? Akkay, a qofawu zaway baawa. Qassi, ayyo ‘daro siine kafotuppe neeni aadhaasa.’—Maatiyoosa 10:29, 31.

XOOSSAA OGIYAA: Geeshsha Maxaafay, “Xoossai oottidobaa ubbaa koiruwaappe wurssettai gakkanaashin, asai wurssidi eranau danddayenna” yaagees. (Eranchchaa 3:11) Hegaa gishshawu, Xoossaabaa wurssi erana danddayokko. A hayyoynne eratettay ‘keehi xoqqa.’ (Roome 11:33) Gidikkokka, Xoossay bana ufayssiya asatuyyo ba ogiyaa erissanawu koyees.—Amoxa 3:7.

Medhidaagee ay keena wodiyawu deˈidaakko, qassi a aadhida eratettay ay keena gitakko wurssi erana woy akeekana danddayokko

Hegee nena waatidi maaddii? Neeni Geeshsha Maxaafaa nabbabiyaabanne xannaˈiyaaba gidikko, Xoossaabaanne a ogiyaabaa ubbatoo oorattabaa tamaarana. Hegaa gishshawu, neeni saluwan deˈiya ne Aawaakko merinawu kaseegaappe aaruwan shiiqana danddayaasa.

Neeni Erana Danddayiyoobaa

Xoossaa xeelliyaagan ubbabaa wurssi erana danddayokko giyoogee abaa mule erana danddayokko giyoogaa gidenna. Xoossaa loytti eranawu maaddiya daro qofay Geeshsha Maxaafan deˈees. Amarida leemisuwaa beˈa:

XOOSSAA SUNTTAA: Xoossay bawu suntta kessidoogaa Geeshsha Maxaafay odees. I, “Taani GODAA [“Yihoowa,” NW]; hegee ta sunttaa” yaagiis. Xoossaa sunttay Geeshsha Maxaafan hara ay sunttappenne aaruwan 7,000 gidiya sohuwan deˈees.—Isiyaasa 42:8.

Hegee nena waatidi maaddii? Yesuusi, “Saluwan de7iya nu Aawau, ne geeshsha sunttai anjjetto” yaagidi woossiis. (Maatiyoosa 6:9) Neenikka Xoossaa sunttaa xeesada woossana danddayay? Yihooway ba sunttaa bessiyaagaadan bonchiya ubbaa ashshanawu koyees.—Roome 10:13.

XOOSSAY DEˈIYOOSAA: Naaˈˈu dumma dumma sohoti deˈiyoogaa Geeshsha Maxaafay qonccissees; hegeetikka beettenna ayyaanati deˈiyoosaanne beettiyaabay deˈiyo saˈaanne saluwaa. (Yohaannisa 8:23; 1 Qoronttoosa 15:44) Beettenna ayyaanati deˈiyoosaa Geeshsha Maxaafay darotoo “saluwaa” yaagees. Medhidaagee deˈiyoy he ‘saluwaana.’—1 Kawotu Maxaafaa 8:43.

Hegee nena waatidi maaddii? Xoossaa kaseegaappe geeshshada eraasa. Medhidaagee ubbabaa giddon woy ubbasan deˈiya wolqqa gidenna. Yihooway saluwan deˈees. Gidikkokka, “a aifiyan geemmiya mereti aibinne baawa.”—Ibraawe 4:13.

 XOOSSAA EESHSHAA: Nuuni Yihoowa siiqanaadan oottiya eeshshati awu deˈiyoogaa Geeshsha Maxaafay yootees. “Xoossai siiqo.” (1 Yohaannisa 4:8) I worddotenna. (Tiitu 1:2) I asa somˈˈo xeellennaagaa, maarotaynne qaretay kumidoogaa, qassi danddayancha. (Kessaabaa 34:6; Oosuwaa 10:34, 35) Medhidaagee baayyo yayyiyaageetuyyo ‘ba xuuraa shaakkanawu’ koyiyoogee darota garamissiyaaba.—Mazamure 25:14.

Hegee nena waatidi maaddii? Neeni Yihoowa dabbo gidana danddayaasa. (Yaaqooba 2:23) Qassi neeni Yihoowa eeshshaa loytta eriyo wode, Geeshsha Maxaafan deˈiya taariketa kaseegaappe loytta akeekaasa.

‘A KOYA’

Geeshsha Maxaafay Xoossaa Yihoowabaa qoncce gididabaa yootees. I erettana danddayennaagaa gidenna. Ubba, Medhidaagee neeni abaa eranaadan koyees. A Qaalay, Geeshsha Maxaafay, “Neeni a koyikko, i neeyyo beettana” yaagidi minttettiyaabaa yootees. (1 Hanidabaa Odiya 28:9) Neeni Geeshsha Maxaafaa taarikiyaa nabbabadanne wotta dentta qoppada Xoossaa eranaadan minttettoos. Neeni yaatikko, Xoossay ‘neekko shiiqanaagaa’ Geeshsha Maxaafay yootees.—Yaaqooba 4:8.

Neeni Geeshsha Maxaafaa nabbabiyaabanne xannaˈiyaaba gidikko, Xoossaabaanne a ogiyaabaa ubbatoo oorattabaa tamaarana

Geella neeni, ‘Medhidaagaabaa taani wurssa erana danddayikke; yaatin, waanada a dabbo gidana danddayiyaanaa?’ gaada qoppana danddayaasa. SHin ane hagaa qoppa: Issi aakimiyaa laggee akkamuwan digiree deˈiyoogaa gidana bessii? Bessenna! Aakimiyaa laggee oottiyoobay aagaappe keehi dumma gidana danddayees. Gidikkokka, eti issoy issuwawu mata lagge. Eta dabbotawu koshshiya waannabay, aakimiyaa laggee a eeshshaa, i dosiyoobaanne ixxiyoobaa eriyoogaa. Hegaadan, neenikka Yihooway ay mala Xoossakko Geeshsha Maxaafaappe tamaarana danddayaasa; aara dabbotanawu koshshiya waannabaykka hegaa.

Medhidaagaa xeelliyaagan Geeshsha Maxaafay guuttabaa xallaa yootiyaaba gidennan, Xoossaa eranawu maaddiyaabaa yootees. Xoossaa Yihoowaabaa gujjada eranawu koyay? Yihoowa Markkati miishsha qanxxissennan asaa Geeshsha Maxaafaa xannaˈissoosona. Neeni ne heeran deˈiya Yihoowa Markkatuura gayttanaadan woy qassi www.jw.org giyo nu weyb sayttiyaa xomoosanaadan minttettoos.