Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 Geeshsha Maxaafay Asay Laamettanaadan Oottees

Ta Deˈuwan Aybinne Paccibeennabadan Qoppaas

Ta Deˈuwan Aybinne Paccibeennabadan Qoppaas
  • YELETTIDO LAYTTAA:1982

  • YELETTIDO BIITTAA:POOLANDDE

  • KASE TAARIKIYAA:MAKKALABAA, JALLISSIYAABAA, HAYTTATIYOOGAA DOSIYA ASA

KASE DEˈUWAA:

Poolandden Jarmane zawaa matan deˈiya issi qeeri kataman yelettaas. Hegee goshshaynne woray dariyo heera gidiyo gishshawu, woppa duussaa deˈaas. Ta aawaynne aayyiyaa tana siiqiyo gishshawu, taani loˈˈo deˈuwaa deˈanaadan, gooba tamaare gidanaadan, qassi oosuwan hayttatanaadan minttettidosona.

Ta eeshshay moorettiyoogaa doommidoy Vroswaf yuniversttiyan higgiyaa tamaaranawu biido wodiyaana. So asaappe haakkada deˈiyo gishshawu, iita naatuura laggetaas. Ta kasekka kuwaasiyaa kaassaa dosays; shin he naatuura laggetidoogee kuwaasiyaa kaassaa pala siiqanaadan oottiis. Taani dosiyo kaassanchati Warssoppe yoosona; eti Qeeraanne Woggaa kaaˈanawu biyo ubbasaa bays. Yaa biyo wode daro ushshaa uyays, jallissiyaabaa goˈettays, qassi issi issitoo hinkko citaa dosiyaageetuura warettays. Tana geelladan polisee oyqqikko higgiyaara gayttida oosuwaa oottennaadan digganaagaa erikkokka, galla galla unˈˈissiyaabaappe hegee woppissiyaabadan qoppaas.

Taaninne ta laggeti qammi ushsha keetti biidi duriyoogaa dosoos. Hegaappe simmiiddi, ogiyan asaara warettoos. Tana darotoo poliseti oyqqiyaaba gidikkokka, higgiyaara gayttidaagan ta bolli metoy gakkennaadan ubbatoo hiillan kessa ekkays; qassi issi issitoo miishshaa immada attays. Ta deˈuwan aybinne paccibeennabadan qoppaas. SHin ta haniyoobay likke gidennaagaa ta wozanay erees. Ta kahay tana walassennaadan ubbatoo Woggaa gallassi woosa keetti bays.

TAANI LAAMETTANAADAN GEESHSHA MAXAAFAY MAADDIIS:

Naaˈˈu Yihoowa Markkati 2004n ta soo yin, taani etaara Geeshsha Maxaafaa xannaˈanawu eeno gaas. Tumu Kiristtaanetuppe koyettiyaabaa era simmin, ta kahay tana walassiyoogaa doommiis. Daro ushshaa uyiyoogaa, jaallissiyaabaa goˈettiyoogaa, qassi Geeshsha Maxaafaa maaraa kaallenna asatuura laggetiyoogaa aggana bessiyoogaa eraas. Hanqquwaa eexxa kiyiyoogaanne makkaliyoogaa aggana koshshiyoogaakka akeekaas. Ta laamettana koshshiyoogaa erikkokka, iitabaa oottiyoogaa aggabeykke.

Issi gallassi qammi, hosppun asaara warettido wode, taani laamettana koshshiyoogaa akeekaas. Eti tana onggidi bubbuxidosona, qassi ta huuphiyaa keehi qakkidosona. Taani he wode hayqqana hanays ga qoppada, “Yihoowa, ne Qaalaadan deˈabeenna gishshawu, tawu atto ga. Ta shemppoy attikko, Yihoowa Markkatuura Geeshsha Maxaafaa xannaˈada laamettana” gaada woossaas. Taani hayqqennan attidoogee  garamissiyaaba. Taani giidoogaadankka Geeshsha Maxaafaa xannaˈaas.

Hegaappe simmin, 2006n Inggilize baas. Taani yaa biidoy Poolandde simmada higgiyaara gayttidabaa gujjada tamaaranawu koshshiya miishshaa demmanaassa. Yihoowa Markkatuura Geeshsha Maxaafaa xannaˈaydda deˈishin, issi xiqisee tana keehi denttettiis. Kiitettida PHawuloosi, “Taani ta Godaa Kiristtoos Yesuusa eriyoogee ubbabaappe keehi aadhdhiyo gishshau, ubbabaa tana mulekka go77ennabaadan qoodaas; taani a gishshau ubbabaa yegga bayaas. Kiristtoosa demmanaunne aara de7anau ubbabaa wora olidobaadan qoodais” yaagiis. (Piliphphisiyuusa 3:8) Kiitettida PHawuloosikka taagaadan kase higgiyaa tamaarida, qassi keehi makkalancha asa. (Oosuwaa 8:3) Gidikkokka, i Xoossaayyo oottiyoogeenne Yesuusa milatanawu baaxetiyoogee ubbabaappe keehi aadhiya deˈo oge gidiyoogaa guyyeppe akeekiis. Taani PHawuloosabaa wotta denttada qoppiyo wode, oosuwan hayttatiyoogeenne makkalancha gidiyoogee tumu ufayssaa demissennaagaa akeekaas. PHawuloosi laamettikko, taakka laamettana danddayiyoogaa akeekaas. Hegaa gishshawu, higgiyaara gayttidabaa gujjada tamaaranawu koyiyoogaa aggada, Inggilizen deˈanawu qofaa qachaas.

Yihoowabaa gujjada erido payduwan, kaseegaappe aaruwan akko shiiqaas. Laamettanawu wozanappe koyiyaageetuyyo i atto giyoogaa erada keehi ufayttaas. (Oosuwaa 2:38) Qassi 1 Yohaannisa 4:16n deˈiya, “Xoossai siiqo” yaagiya qofaa wotta dentta qoppada, Xoossay makkalabaa ixxiyoy aybissakko akeekaas.

Ishatuura issippetettan ufayssan deˈiya Yihoowa Markkatuppe issuwaa gidanawu koyaas

Tana keehi ufayssida harabay qassi Yihoowa Markkatu eeshshaa. Kandduwaara gayttidaagan Geeshsha Maxaafay yootiyo maaraa eti mintti kaalliyoogaa akeekaas. Taanikka ishatuura issippetettan ufayssan deˈiya etappe issuwaa gidanawu koyaas. Taani baaxetada, qassi ta deˈuwan issi issibaa giigissada 2008n xammaqettada Yihoowa Markka gidaas.

Taaninne Estera Poolandde qaalaa haasayiya asaa Geeshsha Maxaafaa tamaarissiyoogan ufayttoos

TAANI GOˈETTIDO HANOTAA:

Geeshsha Maxaafay taani hayttatanawu koyiyoogaa, makkaliyoogaa, jallissiyaabaa goˈettiyoogaa, daro ushshaa uyiyoogaanne kuwaasiyaa kaassaa pala siiqiyoogaa aggada, Geeshsha Maxaafaabaa asaa tamaarissiya, Xoossaa ashkkara gidanaadan maaddiis. Taani haˈˈikka kuwaasiyaa kaassaa beˈiyoogaa dosays; shin hegaa kaseegaadan siiqennan agganawu qofaa qachaas.

Taagaadan Yihoowayyo goynniya, Estero giyo loˈˈiya machiyo ekkada ha wodiyan ufayssan deˈays. Nuuni haˈˈi Inggilizen huuphessa baggan deˈiya, Poolandde qaalaa haasayiya asaa Geeshsha Maxaafaa tamaarissiyoogan ufayttoos. Taani ta deˈuwan ufayssaa haˈˈi demmaas. Ta kahay tana qumˈˈennan ufayssiya deˈo deˈays.