WOCHIYO KEELAA Paydo 1 2016 | Geeshsha Maxaafaa Akeekana Danddayaasa

‘Geeshsha Maxaafay akeekanawu metiyoy aybissee⁠?’ gaada qoppa eray?

SINTTA HUUPHE YOHUWAA

Geeshsha Maxaafaa Akeekana Bessiyoy Aybissee?

Daro asay Geeshsha Maxaafay bana waati maaddiyaakko erennan he maxaafaa bonchees.

SINTTA HUUPHE YOHUWAA

Akeekanawu Metenna Maxaafaa

Ubba asay Geeshsha Maxaafaa akeekana danddayiyoogaa bessiya oyddubaa.

SINTTA HUUPHE YOHUWAA

Geeshsha Maxaafaa Akeekanawu Maaddiyaabaa

Geeshsha Maxaafay akeekanawu metennaagaa gidikko, hara asi nena maaddanaadan oychiyoogee ayssi koshshidee?

GEESHSHA MAXAAFAY ASAY LAAMETTANAADAN OOTTEES

Ta Deˈuwan Aybinne Paccibeennabadan Qoppaas

Paveli kase makkalabaa, jallissiyaabaa, higgiyaa oosuwan hayttatiyoogaa dosiya asa. I hosppun asaara warettido wode, laamettana koshshiyoogaa akeekiis.

Loˈˈo Milatidi Cimmiyoogee Xayanee?

Loˈˈo milatidi cimmiyoogee neeni polotikaa, haymaanootiyaa, woy zalˈˈiyaa ixxanaadan oottidee?

Xoossaa Waati Erana Danddayiyoo?

Xoossaa xeelliyaagan nuuni erana danddayennabati akko shiiqanaadan maaddoosona.

Geeshsha Maxaafaa Oyshaa Zaaruwaa

Hayqqida asay denddidi awan deˈanee?