Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 SINTTA HUUPHE YOHUWAA | YIHOOWA MARKKATI OONEE?

Nu Oosuwawu Koshshiya Miishshaa Awuppe Demmiyoo?

Nu Oosuwawu Koshshiya Miishshaa Awuppe Demmiyoo?

Layttan layttan, nuuni miilooniyan qoodettiya Geeshsha Maxaafatanne hara xuufeta attamidi asawu immoos. Daro biittatun macara biirota keexxoos, yan koshshiyaabaa kunttoos, qassi attamiyo maashineta tokkoos. Tammu shaˈan qoodettiya gubaaˈeti, Kawotettaa Addaraashaa geetettiya keehi loˈˈiya keettatun goynuwawu shiiqoosona; he sohoti keehi alleeqettidaageeta gidokkona. He ubbabawu miishshaa awuppe demmiyoo?

Nu oosoy asay ba dosan immiyo miishshan oosettees. (2 Qoronttoosa 9:7) Beni 1879n kiyida naaˈˈantto Wochiyo Keelaa maxeetee hagaadan gees: “‘Xiyoone Wochiyo Keelaa’ [ha maxeetee he wode hegaadan xeegettees] maaddiyaagee YIHOOWA gidiyoogaa nuuni ammaniyo gishshawu mule asi maaddanaadan woossokko woy oychokko.” Nu qofay haˈˈikka hegaa mala.

Nuuni miishshaa macara biiruwawu kiittoos woy Kawotettaa Addaraashan deˈiya saaxiniyan yeggoos. Nuuni asirataa oychokko, muxuwaataa shiishshokko, qassi haggaazido gishshawu woy nu xuufiyaa immido gishshawu miishsha qanxxissokko. Nuuni sabbakiyoy, gubaaˈiyan tamaarissiyoy woy goynniyo sohuwaa keexxiyoy damoozaana gidenna. Yesuusi, “Intte coo ekkideta; coo immite” yaagiis. (Maatiyoosa 10:8) Yihoowa Markkata Bolla Gididi Heemmiyaagaa yarata gujjin, nu macara biirotuuninne waanna biiruwan oottiya ooyyoonne damoozi qanxxettenna.

“Yihoowa Markkati harabaakka oottiyoobaappe akeekiyoogaadan, issi uri ba haymaanootiyawu ‘miishshaa’ immiyoy ba dosaana, qassi awude awude immanaakko ba huuphe kuuyees.”—Awurooppaa Asaa Maataa Pirdda Keettaa, 2011

Meretay daafabaa gattin qohettidaageetakka asay ba dosan immiyo miishshan maaddoos. Beni Kiristtaaneti metoy gakkidoogeeta maaddidosona. (Roome 15:26) Nuunikka qohettidaageetussi eta keettaanne goyno sohuwaa zaaretti keexxoos; qassi qumaanne maayuwaa immiyoogaaninne akkamiyoogan eta maaddoos.