Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 DEˈUWAN HANIDABAA

Hayttatiyoogaappe Aadhiyaabaa Demmaas

Hayttatiyoogaappe Aadhiyaabaa Demmaas

Issi gallassi, 1984n, coo yelaga naˈa gidiyoogee attin keehi erettiya asa gidaas. Mis Hong Kong giyo sunttaakka demmaas. Maxeetetuuninne gaazexatun ta pootoy koyro sinttan kiyees. Yexxays, durays, haasayaa haasayays, televizhiine prograamiyaa giigissays, loˈˈiya maayuwaa maayays, qassi Hong Konge biittaa ayssiyaagaa gujjin, hegaa mala asatuura peˈays.

Kaalliya laytti, pilimiyaa oottiyoogaa doommaas; ubba darotoo issi pilimiyan oottiya waanniyaa tana gidays. Xaafiyaageeti ta taarikiyaa eranawu keehi koyoosona, pootuwaa denttiya asati ta pootuwaa koyoosona, qassi issibaa anjjissiyo sohuwan, laaxaa woy kahuwaa shoobbiyo sohuwaaninne hegaa mala hara sohuwan asay ta yaanaagaa naagees. Asay tana nashshees.

Pilimiyaa oottishin

Takkada, hegee taani qoppidoogaadan ufayssiyaaba gidennaagaa akeekaas. Taani darotoo iita pilimiyaa oottaas. Hong Kongen pilimiyaa oottiyaageeti Holywude kataman oottiyaageetuugaadan he pilimiyan harabaa gujjidi oottenna gishshawu, taani kaamiyaa bollaara motoriyan guppiyoogaa malabaa oottaas. Taani waanna gidada oottido daro pilimee iita kandduwaa, ubba issoy issoy iita ayyaanaa oosuwaa bessiyaaba.

Guyyeppe, 1995n pilimiyaa giigissiya bitaniyaa gelaas. Ufayttanaadan oottiya ubbabay, hegeekka puulay, daro aqoy, qassi siiqiya azinay tawu deˈiyabadan asay qoppees; shin taani keehi unˈˈettaysinne yiillotays. Hegaa gaasuwan pilimiyaa oosuwaa agganawu qofaa qachaas.

NAATETTAN DEˈAYDDA AMMANIYOOBAA HASSAYIYOOGAA

Naatettan deˈaydda ammaniyoobaa ufayttada hassayiyoogaa doommaas. He wode, taaninne ta michiyaa Yihoowa Markka gidida issi keettaa asaa oychanawu Qeeraa Qeeraa boos. He soo aaway, Jo Megrati ba heezzu macca naatuura nuna Geeshsha Maxaafaa xannaˈissees. Eti keehi siiqettiyaanne issoy issuwawu qoppiya so asa; qassi Joy ba machiyoonne naata bonchees. Etaara gubaaˈe shiiquwaa biyoogaa keehi dosaas. Issi issitoo, etaara gita shiiquwaakka baas. Hegee keehi ufayssiya wode. Yihoowa Markkatuura takkiyo wode woppu gays.

SHin nu son tana keehi azzanttiyaabay haniis. Ta aawaa hanotay ta aayyiyo keehi azzanttiis; ubba a hegaappe denddidaagan keehi unˈˈettaasu. Tawu tammu laytta heera gidiyo wode, ta aayyiyaa Yihoowa Markkatuura hashetiyoogaa aggaasu. Taanikka mammottaydda, 17 layttan xammaqettaas. SHin sohuwaara, Kiristtaanetuyyo bessennabaa  oottiyoogaa doommaas; hegaappe denddidaagan gubaaˈiyaa yara gidiyoogaa aggaas.

YIHOOWAKKO SIMMANAWU QOFAA QACHAAS

Taani azinaa gelin takkennan, he heeran deˈiya Yihoowa Markkatu gubaaˈiyaa naaˈˈu cimati tana xomoosanawu yiidosona. Taani Yihoowakko waana simmana danddayiyaakko odidosona; qassi Sindo giyo misoonaawiyaa tana maaddanaadan issi issibaa giigissidosona. He wode ta ammanoy keehi shuggido gishshawu, Geeshsha Maxaafay tumuppe Xoossaa Qaalakko aybin erana danddayiyaakko oychaas. A Geeshsha Maxaafan odettida, polettida hiraagata tawu odaasu. Guyyeppe, nuuni mata lagge gidido gishshawu taani Geeshsha Maxaafaa baaso timirttiyaa iira xannaˈanaadan shoobbaasu. Tankka he shoobiyaa ekkaas. Yihooway siiqo Xoossanne taani tumuppe ufayttanaadan koyiya Xoossa gidiyoogaa taani koyro akeekidoy he wodiyaana.

Taani zaarettada gubaaˈe shiiquwaa biyoogaa doommido wode, pilimiyaa oottiya asatuura gayttiyo wode ufayttiyoogaappe aaruwan Yihoowa Markkatuura gayttiyo wode ufayttiyoogaa doommaas. Gidikkokka, naatettan deˈishin ta deˈuwan gakkidabay taani oonanne ammanennaadan, qassi ta huuphiyaa siiqennaadan oottiis. Issi michiyaa hegaa mala iitabay tawu siyettiyo wode waatana bessiyaakko Geeshsha Maxaafaappe bessada tana maaddaasu; yaatin tankka tumu laggeta demmaas.

HAYTTATIYOOGAAPPE AADHIYAABAA

Taaninne ta azinay 1997n Amarkkan, Kaliforniyan Holywuden deˈanawu biida. Yan, asay Xoossaa Qaalan deˈiya eratettan goˈettanaadan kaseegaappe aaruwan maaddiyoogaa doommaas. Asaa Geeshsha Maxaafaa tamaarissiyoogee pilimiyaa oottiyoogaappe woy hayttatiyoogaappe aadhidi tana ufayssiyaaba. Leemisuwawu, 2002n beni Hong Kongen deˈaydda eriyo, SHero giyo maccaasiyo demmaas. Ta deˈuwan gakkida darobay i deˈuwankka gakkiis. Akka taappe kase Mis Hong Kong giyo sunttaa demmaasu. Ubba, taassi he sunttay imettiyo wode, ta huuphiyan kallachaa wottidaara o. Guyyeppe a keehi erettida asaara pilimiyaa giigissiyoogaanne oottiyoogaa doommaasu. Akka guyyeppe Holywuden deˈanawu yaasu.

SHero giigissida bitanee wozanaa harggiyan hayqqidoogaa siyada keehi azzanaas. A Budistte haymaanootiyaappe ayba minttettonne demmana danddayukku. Taagaadan, akka harati amottiyo deˈuwaa deˈiyaaba gidikkokka, keehi azzanawusunne hara uraa ammanukku. Yaatiyo gishshawu, taani Geeshsha Maxaafaappe tamaaridobaa iyyo yootiyoogaa doommaas; shin a kase Budistte haymaanootiyan deˈido gishshawu hegaa akeekanawu metootaasu.

Ta laggiyaa SHera pilimiyaa bessiyo sohuwan

SHera 2003n Kanaadan, Vankover giyosan pilimiyaa oottanawu biidosan deˈaydda tawu dawalaasu. A gaxare heeran kaamiyaa laaggaydda yan deˈiyaabaa beˈada: “Tumu Xoossawu neeni oonee? Ne sunttay oonee?” yaagada haasayidoogaa tawu odaasu. He saatiyan a Kawotettaa Addaraashaa lanqqiyaara kanttaydda Yihoowa sunttaa beˈaasu. A hegee Xoossaa zaaro gaada qoppido gishshawu, sohuwaara Yihoowa Markkatuura gayttanawu koyaasu. Taani hanotaa giigissin a Vankover kataman deˈiya CHayna qaalaa gubaaˈiyaa biyoogaa doommaasu.

SHera guyyeppe, “Eti tawu wozanappe qoppiyo gishshawu, taayyo siyettiyaabaa aynne qottennan etawu yootana danddayays” yaagada tawu yootaasu. A pilimiyaa oosuwaa oottiyo wode iyyo  laggeti baynna gishshawu hegaa siyada ufayttaas. SHera shiiquwaa biyoogaa aggabeykku. SHin 2005n CHayna biittan naaˈˈu wolqqaama pilimiyaa oottanawu konttiraatiyaa paramaasu; hegawu qassi Hong Konge baana koshshees. Gidikkokka, SHera bana Yihoowawu buzoyada 2006n Hong Kongen Yihoowa Markkatu gita shiiquwan xammaqettidoogee keehi ufayssiyaaba. A Yihoowawu loytta oottanawu koyiyaaba gidikkokka, pilimiyaa oosoy qoppiyoogaa keenaa oottennaadan diggiis; hegee o keehi azzanttiis.

HARATA MAADDIYOOGAN UFAYTTIYOOGAA

SHeri deˈoy 2009n laamettiis. A Yihoowawu loytta oottanawu koyido gishshawu pilimiyaa oosuwaa aggabayaasu. Gubaaˈiyan hara ooratta laggeta demmaasu. Yaatada, Xoossaa Kawotettaa mishiraachuwaa kumetta wodiyaa sabbakiyoogaa doommaasu; a asay ba deˈuwan kaseegaappe ufayttanaadan maaddiyoogaa dosawusu.—Maatiyoosa 24:14.

SHera Hong Kongen deˈiya, Neeppaale qaalaa haasayiya Yihoowa Markkatu citaa maaddanawu Neeppaale qaalaa tamaariyoogaa doommaasu. Neeppaale qaalaa haasayiya asati Inggilizettuwaanne CHayna qaalaa loytti erenna gishshawunne eta wogay hara asaagaappe dummatiyo gishshawu yeellatoosona; ubba issoti issoti asaara gayttanawu koyokkona. SHera he asati Geeshsha Maxaafaa eranaadan maaddiyoogan keehi ufayttiyoogaa tawu yootaasu. Leemisuwawu, issi gallassi a sooppe soo haggaazaydda, Neeppaale qaalaa haasayiya, Yesuusabaa amaridabaa eriyaaba gidikkokka Yihoowabaa aynne erenna maccaasiyo demmaasu. Yesuusi saluwan deˈiya ba Aawaakko woossidoogaa SHera he maccaasiyo Geeshsha Maxaafaappe bessaasu. Yihoowa giyo tumu Xoossaakko woossana danddayiyoogaa he a akeekada, mishiraachuwaa siyanawu koyaasu. I azinaynne eta naˈiyaakka sohuwaara xannaˈiyoogaa doommidosona.—Mazamure 83:18 NW; Luqaasa 22:41, 42.

SHera ha wodiyan

SHera kumetta wodiyaa haggaaziyoogan keehi ufayttiyoogaa taani beˈada, ‘A oottiyoogaadan tankka oottennaadan diggiyaabay aybee?’ gaada qoppaas. He wode tankka Hong Kongen deˈays. Kaseegaappe daro saatiyaa Geeshsha Maxaafaa tumaa tamaarissanawu ta deˈuwan issi issibaa giigissaas. Tumuppe ufayssiyaabay harati giyoobaa siyiyoogaanne eti Xoossaa Qaalaa akeekanaadan maaddiyoogaa gidiyoogaa eraas.

Tumuppe ufayssiyaabay harati Xoossaa Qaalaa akeekanaadan maaddiyoogaa gidiyoogaa eraas

Leemisuwawu, Vetinaame biittaa asa gidida, ubbatoo azzaniyaanne afuttay ayfiyan yooliyooliyo maccaasiyo Geeshsha Maxaafaa xannaˈissaas. Haˈˈi he maccaasiyaa ba deˈuwan loˈˈobaa hidootawusunne gubaaˈiyaara hashetawusu.

Tankka SHerakka hayttatiyoogaappe keehi aadhiyaabaa demmida. Pilimiyaa oosoy ufayssiyaabanne nuuni hayttatanaadan oottidaba gidikkokka, asaa Xoossaa Yihoowabaa tamaarissiyoogee hegaappe aadhidi ufayssiyaaba; ayssi giikko hegee Yihoowa bonchissiyaaba. Yesuusi, “Ekkiyaagaappe immiyaagee anjjettidaagaa” giidobay tuma gidiyoogaa nu deˈuwan beˈida.—Oosuwaa 20:35.