Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 SINTTA HUUPHE YOHUWAA | YIHOOWA MARKKATI OONEE?

Yihoowa Markkati Woygi Ammaniyoonaa?

Yihoowa Markkati Woygi Ammaniyoonaa?

Yihoowa Markkati ‘Xoossaa maxaafa ubban Xoossaa ayyaanay deˈiyoogaa’ ammanoosona. (2 Ximootiyoosa 3:16) Geeshsha Maxaafaa nuna Medhidaagaabaanne nuuni ufayssiya deˈuwaa waani deˈanaakko yootiya maxaafadan xeelloos.

Geeshsha Maxaafay, “Ne xalaalai GODAA [“Yihoowa,” NW] gidiyoogaa, neeni Ubbaappe Xoqqiya Xoossai sa7aa ubbaa haariyoogaa eti erona” yaagees. (Mazamure 83:18) Hegaa gishshawu, nuuni Yihoowa xallawu goynnoos; qassi a markka gidiyo gishshawu a sunttaa erissoos.—Isiyaasa 43:10-12.

Nuuni Kiristtaane gidiyo gishshawu, Yesuusi saˈaa yiidi Masiyaa gidida, “Xoossaa Na7aa” * gidiyoogaa ammanoos. (Yohaannisa 1:34, 41; 4:25, 26) Yesuusi hayquwaappe denddidi saluwaa biis. (1 Qoronttoosa 15:3, 4) Guyyeppe i Xoossaa Kawotettaa Kawo gidiis. (Ajjuutaa 11:15) He Kawotettay saˈaa Gannate oottiya tumu ayso. (Daaneela 2:44) Geeshsha Maxaafay, “Ashkketi biittaa laattana; eti sarotettaaninne duretettaani ufaittidi daana” yaagees.—Mazamure 37:11, 29.

“Eti Geeshsha Maxaafaa nabbabiyo wode, Xoossay etayyo yootiiddi deˈiyaabadan qoppoosona. Metoy gakkiyo wode, eti he metuwaa waati xoonanaakko Xoossaa Qaalaa pilggoosona. . . . Eti Xoossaa Qaalaa paxa deˈiyaabadan xeelloosona.”—Kaatolike qeesiyaa Benjamin CHerayazha , Münsterländische Volkszeitung giyo gaazeexaa, Jarmane

Yihoowa Markkati Geeshsha Maxaafay zoriyoobay ha wodiyankka maaddiyoogaa ammanoosona. (Isiyaasa 48:17, 18) Nuuni he zoriyaa mintti kaalloos. Geeshsha Maxaafay nu qofaanne bollaa tunissiyaabaappe haakkanaadan zoriyo gishshawu, sijaaraa malabaa uyokko woy jallissiyaabaa bessenna ogiyan goˈettokko. (2 Qoronttoosa 7:1) Geeshsha Maxaafay nuuni mattottennaadan, shaaramuxennaadaaninne wuuqqennaadan qoncciyan zoriyo gishshawu, hegaappekka haakkoos.—1 Qoronttoosa 6:9-11.

^ MENT. 5 Yesuusi Yihooway koyro medhido, qassi barkka medhido mereta gidiyo gishshawu, Geeshsha Maxaafan “Xoossaa Na7aa issuwaa” geetettidikka xeegettiis.—Yohaannisa 3:18; Qolasiyaasa 1:13-15.