Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Kiristtoosa Morkkee Oonee?

Kiristtoosa Morkkee Oonee?

Mata wode kiyida yashshiya pilimiyaa huuphe yohoy Kiristtoosa Morkkiyaa yaagees.

Asay keehi dosiyo issi muuziqaa citay bantta albemiyaappe issuwaa Keehi Erettida Kiristtoosa Morkkiyaa yaagidosona.

Fridrik Nicha giyo 19tta xeetu layttaa palasppay ba xuufetuppe issuwaa Kiristtoosa Morkkiyaa yaagiis.

Giddo wodiyan (5tta-15tta xeetu layttan) deˈida kawoti bantta morkketa darotoo Kiristtoosa morkketa giidosona.

Laamiyaa ehanawu baaxetida, Jarmane biittaa asa gidida Martin Luuteri Rooma Kaatolike phaaphaaseta Kiristtoosa morkketa yaagiis.

KAWOTUPPE pilimeta gakkanaashin ubbaban “Kiristtoosa morkke” giyo sunttaa daro wodiyawu goˈettido gishshawu, ‘Kiristtoosa morkkee oonee? He qaalaabaa eriyoogee ha wodiyan nuna maaddiyoobi deˈii?’ giidi oychiyoogee bessiyaaba. Kiristtoosa morkkee oonakko eranawu koyiyo wode, nuuni he qaalay ichashu sohuwan deˈiyo Geeshsha Maxaafaappe doommiyoogee loˈˈo.

KIRISTTOOSA MORKKEE OONAKKO QONCCIIS

Geeshsha Maxaafan “Kiristtoosa morkkiyaa” giyo qaalaa xaafiday kiitettida Yohaannisa xalla. I Kiristtoosa morkkiyaa waati qonccissidee? A sunttan xeesettiya koyro dabddaabbiyan deˈiya ha qofaa akeeka: “Ta naatoo, wodiyaa wurssettai matattiis; Kiristtoosa morkkee sinttappe yaanaagaa intte siyidoogaadan, harai atto ha77ikka a morkketi daroti denddidosona. Hegaa gishshau, wodiyaa wurssettai matattidoogaa nuuni hegan eroos. Ha morkketi nu bagga gidenna gishshau, nu giddoppe kiyidosona . . . Yesuusa giyoogee Kiristtoosa gidin erikke giya urappe attin, worddanchchi oonee? Hegee Aawaanne Na7aa erikke giyaagee Kiristtoosa morkkiyaa.”—1 Yohaannisa 2:18, 19, 22.

Haymaanootiyaara gayttidaagan Yesuus Kiristtoosabaanne Yesuusa timirttiyaabaa worddobaa eriiddi tamaarissiya ubbay Kiristtoosa morkke gidiyoogaa kiitettida Yohaannisi akeekiis

Ha qaalatuppe nuuni ay tamaariyoo? Yohaannisi ‘Kiristtoosa morkketa darota’ giidoogee he morkkee issi ura gidennan, cora gidiyoogaa bessees. Kiristtoosa morkke gidida asati woy dirijjiteti wordduwaa yootoosona, Yesuusi Kiristtoosa gidiyoogaa, woy Mase gidiyoogaa kashi erikke goosona, qassi Xoossaanne a Naˈaa Yesuus Kiristtoosa giddon deˈiya dabbotaabaa worddobaa yootoosona. Kiristtoosa morkketi banttana Kiristtoosa, woy i kiittidoogeeta goosona; shin eti “nu giddoppe” kiyido gishshawu, Geeshsha Maxaafay tamaarissiyoogaara maayettokkona. Hegaa bollikka, Yohaannisi ba dabddaabbiyaa xaafido ‘wodiyaa wurssettan’ woykko kiitettidaageeti hayqqi wuriyo heeran Kiristtoosa morkketi deˈoosona.

Yohaannisi Kiristtoosa morkkiyaa xeelliyaagan harabaa ay xaafidee? Worddo hananabaa yootiyaageeta xeelliyaagan i hagaadan giis: “‘Yesuus Kiristtoosi asa gididi yiidoogaa ammanais’ giya ayyaana ubbai Xoossaappe yees. Qassi Kiristtoosi asa gididi yiidoogaa ammanais geenna ayyaana ubbai Xoossaappe yibeenna; hegee Kiristtoosa morkkiya ayyaana. Intte he ayyaanai yaanaagaa kase siyideta; i harai atto ha77ikka ha sa7an de7ees.” (1 Yohaannisa 4:2, 3) Hegaappe simmin, Yohaannisi ba naaˈˈantto dabddaabbiyan, “Yesuus Kiristtoosi asa gididi yiidoogaa ammanokko giyaageeti, balettiya daro asati, dere giddo gelidosona. Hegaa mala urai ooninne asa balettiyaagaanne Kiristtoosa morkkiyaa” yaagidi, he qofaa zaarettidi xaafiis. (2 Yohaannisa 7) Haymaanootiyaara gayttidaagan Yesuus Kiristtoosabaanne Yesuusa timirttiyaabaa worddobaa eriiddi tamaarissiya ubbay Kiristtoosa morkke gidiyoogaa Yohaannisi akeekidoogee qoncce.

 ‘WORDDUWAA HANANABAA YOOTIYAAGEETANNE’ ‘BASHSHAA NAˈAA’

Yohaannisi haymaanootiyaara gayttidaagan balettiyaageetubaa xaafanaappe daro wodiyaa kasetidi, Yesuus Kiristtoosi bana kaalliyaageeta, “Bolla baggaara dorssa milatidi, inttekko yiya wordduwaa hananabaa yootiyaageetuppe naagettite; shin tumaappe eti garssa baggaara wanggireellotu mala” yaagidi zoriis. (Maatiyoosa 7:15) Kiitettida PHawuloosikka Tasalonqqen deˈiya Kiristtaanetussi, “Inttena ooninne ai ogiyaaninne balettoppo. Aissi giikko, kasetidi makkaliyoogeenne qassi nagaranchchai, bashshaa na7ai qonccennan de7ishin, he gallassai [Yihoowa gallassay] gakkenna” giidi yootiis.—2 Tasalonqqe 2:3.

Wordduwaa hananabaa yootiyaageeti ‘dorssaa calaa maayida wanggireellotu’ mala gididi yaanaagaa Yesuusi yootiis

Hegaa gishshawu, koyro xeetu layttan, worddo hananabaa yootiyaageetinne kaddidaageeti Kiristtaane gubaaˈiyaa mooranawu baaxetidosona. Yohaannisi ‘Kiristtoosa morkke’ giidoogeeti Yesuus Kiristtoosabaanne i tamaarissidobaa xeelliyaagan worddobaanne haymaanootiyaara gayttidaagan balettiyaabaa puukkiya ubbata. PHawuloosi eti ‘bashshaa naˈa’ gidiyoogaa yootido wode, Yihooway eta waati xeelliyaakko qoncciis.

KIRISTTOOSA MORKKEE HA WODIYAN OOTTIYO OOSOTUPPE NAAGETTA

Ha wodiyan shin? Kiristtoosa morkke gidida asatinne dirijjiteti Kiristtoosanne i tamaarissidobaa haˈˈikka eqettoosona. Eti Aawaa, Xoossaa Yihoowabaynne A Naˈaa, Yesuus Kiristtoosabay asawu kirqqi gaana mala, eriiddi worddobaanne balettiyaabaa hoshkkayoosona. Haymaanootiyaara gayttida hegaa mala balettiyaabaappe nuuni naagettiyoogee bessiyaaba. Ane naaˈˈu leemisota beˈoos.

Daro xeetu layttawu, woosa keettati Aawaynne Naˈay issuwaa giyo sillaasiyaa timirttiyaa tamaarissidosona. Yaatiyo gishshawu, Kiristtoosa morkketi Xoossaa Yihoowabaynne Yesuus Kiristtoosabay asawu kirqqi gaanaadan oottidosona. Ashkke asay Geeshsha Maxaafay yootiyoogaadan Yesuus Kiristtoosa kaallennaadaaninne Xoossaakko shiiqennaadan he kirqqi giidabay diggiis.—1 Qoronttoosa 11:1; Yaaqooba 4:8.

Woosa keettati Yihoowa giyo Xoossaa sunttay baynna Geeshsha Maxaafaa birshshettata goˈettanaadan minttettiyoogan ubba yaa kirqqi gaanaadan oottidosona. Koyro Geeshsha Maxaafan Yihoowa sunttay 7,000 gidiya sohuwan deˈishin, eti hegaadan oottidosona. Hegee ay kaalettidee? Tumu Xoossaabay asawu yaa kirqqi giis.

Hara baggaara, Yihoowa giyo Xoossaa sunttaa eriyoogee suure wozanaappe goynniya daroti akko shiiqanaadan maaddiis. Naaˈˈu Yihoowa markkatuura haasayidobaa hassayiya Richardda hanotay hegaa mala. Richarddi hagaadan giis: “Tumu Xoossaa sunttay Yihoowa gidiyoogaa Geeshsha Maxaafaappe eti tana bessidosona. Xoossawu sunttay deˈiyoogaa eridoogee tana garamissiis; hegaa taani kase siya erikke.” Hegaappe simmin, i Geeshsha Maxaafaa maaraara maayettidi deˈanawunne Yihoowa ufayssanawu ba deˈuwan laamettiis. I, “Taani Xoossaa sunttaa eridoogee aara mata dabbo gidanaadan maaddiis” yaagiis.

Daro xeetu layttawu, Kiristtoosa morkketi miilooniyan qoodettiya asay ayyaanaaban xuman deˈanaadan oottidosona. SHin Xoossaa qaalaa Geeshsha Maxaafaa xannaˈiyoogan, Kiristtoosa morkketa eroos; qassi Kiristtoosa morkketi haymaanootiyaaban tamaarissiyo worddobaappenne balettiyaabaappe laˈa kiyoos.—Yohaannisa 17:17.