Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Geeshsha Maxaafaa Oyshaa Zaaruwaa

Geeshsha Maxaafaa Oyshaa Zaaruwaa

Pirddaa Gallassay aybee?

Beni wode Xoossay daannatu baggaara ba asaa huqqunnaappe ashshiis. (Daannata 2:18) Saˈa ubbaa daannay Yihooway sinttappe asaa huqqunnaappe ashshiyo ufayssiya Pirddaa Gallassaabaa Geeshsha Maxaafay yootees.—Mazamure 96:12, 13; Isiyaasa 26:9 nabbaba.

Pirddaa gallassay ufayssiyaaba gidanay aybissee?

Paxa deˈiyaageetussikka hayqqidaageetussikka suure pirddaa pirddanaadan Xoossay Yesuusa sunttiis. (Oosuwaa 10:42; 17:31) Daro asay Xoossaa erennan hayqqiis. Pirddaa Gallassi, he asati tumu Xoossaa eranaadaaninne a siiqanaadan Yesuusi hayquwaappe eta denttana.—Oosuwaa 24:15 nabbaba.

Pirddaa Gallassay shaˈu laytta takkiyoy aybissee?

Hayqqidaageeti shaˈu layttaa giddon denddana. (Ajjuutaa 20:4, 12) Eti Xoossaa ogiyaa eranawunne awu azazettanawu wodiyaa koshshees. Daro asay qoppiyoogaappe dumma ogiyan, asay hayquwaappe denddi simmidi oottiyooban pirddaa ekkiyoogaa Geeshsha Maxaafay yootees.—Roome 6:7 nabbaba.

SHaˈu layttay doommana haniyo wode pirddiyo pirddaa gallassaabaakka Geeshsha Maxaafay yootees. He gallassay wurssettaakka geetettees. He gallassi, Xoossay baayyo goynnenna iita asata ubbaa pitti xayssana. (2 PHeexiroosa 3:7) Hegaa gishshawu, nuuni Xoossaa siiqiyoogaa bessana koshshees.—2 PHeexiroosa 3:9, 13 nabbaba.