Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Nuuni Yesuusakko Woossana Bessii?

Nuuni Yesuusakko Woossana Bessii?

MATA wode, issi pilggiya bitanee dumma dumma haymaanootiyan deˈiya 800ppe dariya yelagata, woosaa zaariyay Yesuusa giidi eti ammaniyaakkonne oychiis. Etappe xeetaappe 60 kushe gidiyaageeti Yesuusi woosaa zaarees giidi mintti ammaniyoogaa qonccissidosona. SHin issi yelagiyaa Yesuusa giya sunttaa quccada a sohuwan “Xoossaa” gaada xaafaasu.

Ne qofay shin aybee? Nuuni Yesuusakko woossana koshshiiyye Xoossaakko woossana koshshii? * Ha oyshaa zaaruwaa demmanawu, woosaa xeelliyaagan Yesuusi ba erissiyo ashkkarata ay tamaarissidaakko kasetidi beˈoos.

YESUUSI NUUNI OOKKO WOOSSANAADAN TAMAARISSIDEE?

Nuuni ookko woossana koshshiyaakko Yesuusi tamaarissiis, qassi bessiis.

I TAMAARISSIDOBAA: Yesuusi erissiyo ashkkaratuppe issoy, “Godau, . . . nuuni woigi woossanaakko, nuna tamaarissa” yaagin, Yesuusi, “Saluwan de7iya nu Aawau” yaagidi woossanaadan yootiis. (Luqaasa 11:1, 2) Qassi, Yesuusi deriyaa bollan tamaarissido erettida timirttiyankka asay woossanaadan minttettiis. He wode i, “Intte Aawaa woossite” yaagiis. Qassi i, “Intte Aawai inttena koshshiyaagaa intte woossanaappe kasetidi erees” yaagidi eti ammanettanaadan oottiis. (Maatiyoosa 6:6, 8) Yesuusi hayqqanaappe kase qammi ba erissiyo ashkkarata, “Intte ta sunttan woossiyoobaa ubbaa Aawai intteyyo immana” yaagiis. (Yohaannisa 16:23) Yaagiyoogan, Yesuusi ayyookka nuuyyookka Aawaa gidida Xoossaa Yihoowakko nuuni woossanaadan tamaarissiis.—Yohaannisa 20:17.

Yesuusi saluwan deˈiya ba Aawaakko woossiyoogan nuuni kaallana bessiyaabaa oottiis

I OOTTIDOBAA: I asaa tamaarissidoogaadan, bawukka woossiyo wode, “Ta Aawau, saluwaa sa7aa Godau, . . . nena galatais” yaagiis. (Luqaasa 10:21) Hara wode qassi, “Yesuusi saluwaa pude xeellidi, ‘Aawau, taani giyoogaa neeni siyido gishshau, nena galatais’” yaagidi woossiis. (Yohaannisa 11:41) Hayqqana haniyo wode qassi, “Ta Aawau, taani ta shemppuwaa ne kushiyan wottais” yaagidi woossiis. (Luqaasa 23:46) Yesuusi ‘saluwaa saˈaa Godaa’ gidida, saluwan deˈiya ba Aawaakko woossidoogee nuuni ubbay ookko woossana koshshiyaakko leemiso gidiyaaba. (Maatiyoosa 11:25; 26:41, 42; 1 Yohaannisa 2:6) Koyro xeetu layttan deˈida, Yesuusi erissiyo ashkkarati i tamaarissidobaa suure akeekidonaa?

BENI KIRISTTAANETI OOKKO WOOSSIDONAA?

Yesuusi saluwaa bi simmin amarida saaminttaappe guyyiyan, morkketi Yesuusi erissiyo ashkkarata yashissidosonanne manddidosona. (Oosuwaa 4:18) Hegaa gishshawu, eti maaduwaa demmanawu woossidosona; shin ookko woossidonaa? Eti maaduwaa demmanawu “issi wozana gididi, Xoossaa,” “[a] geeshsha Na7aa Yesuusa sunttan” woossidosona. (Oosuwaa 4:24, 30) Yaatiyo gishshawu, erissiyo ashkkarati Yesuusi tamaarissidoogaadan woossidosona. Eti Yesuusakko gidennan Xoossaakko woossidosona.

Takkidi, kiitettida PHawuloosi inne a laggeti woygi woossidaakko qonccissiis. I ba mala Kiristtaanetuyyo, “Nuuni intteyyo Xoossaa woossiyo wode, Xoossaa nu Godaa Yesuus Kiristtoosa Aawaa, ubba wode galatoos” yaagidi xaafiis. (Qolasiyaasa 1:3) PHawuloosi hara wodekka ba mala Kiristtaanetuyyo, “Nu Godaa Yesuus Kiristtoosa sunttan, Aawaa Xoossaa ubbabau ubba wode galatite” yaagiis. (Efisoona 5:20) PHawuloosi hara Kiristtaaneti “Aawaa Xoossaa ubbabau” woossanaadan minttettidoogaa ha qofaappe akeekoos; shin  woossana koshshiyoy Yesuusa sunttaana gidiyoogee erettidaagaa.—Qolasiyaasa 3:17.

Beni Kiristtaaneti oottidoogaadan, nuunikka woosaa xeelliyaagan Yesuusa zoriyaa kaalliyoogan a siiqiyoogaa bessoos. (Yohaannisa 14:15) Nuuni saluwan deˈiya Aawaa xallaakko woossiyo wode, Mazamure 116:1, 2n, “I ta [cenggurssaa] . . . siyido gishshau, taani GODAA siiqais. . . . Taani paxa de7ido keenan ubban a xeesana” giidi yexxida mazamuraawiyaagaadan Yihooway nu woosaa siyanaagaa ammanettana danddayoos. *

^ MENT. 3 Geeshsha Maxaafay yootiyoogaadan Xoossaynne Yesuusi issi lagge gidokkona. Gujo qofaa demmanawu, Yihoowa Markkati attamissido, Tumuppe Geeshsha Maxaafay Tamaarissiyoy Aybee? giyo maxaafaa shemppo 4 xeella.

^ MENT. 11 Xoossay nu woosaa siyanaadan, nuuni i koyiyoogaadan deˈanawu baaxetana bessees. Gujo qofaa demmanawu, Tumuppe Geeshsha Maxaafay Tamaarissiyoy Aybee? giyo maxaafaa shemppo 17 xeella.